• Maa paapi enne thedivannoru (മാപാപി എന്നെ തേടിവന്നൊരു മാ മനു സുതൻ)
 • Maa paapi ennum thedi vannathal (മാ പാപി എന്നെയും തേടി വന്നതാൽ മേലോക)
 • Maanju pokum manushya sneham (മാഞ്ഞു പോകും മനുഷ്യ സ്നേഹം)
 • Maayayaya lokam sarvavum maayayude (മായയായ ലോകം സർവ്വവും മായയുടെ മായയേ)
 • Madakki varuthename yahove (മടക്കി വരുത്തേണമേ യഹോവേ)
 • Madangi pokaam priyare (മടങ്ങി പോകാം പ്രിയരേ നാം)
 • Madhura tharam thiru vedham (മധുരതരം തിരുവേദം മാനസമോദവികാസം)
 • Madhyakashathinkal manipandhalil (മദ്ധ്യാകാശത്തിങ്കൽ മണിപ്പന്തലിൽ)
 • Maha daivame mahaa daivame (മഹാ ദൈവമേ (2) മനസ്സലിഞ്ഞു കൃപ പകരൂ)
 • Mahal sneham mahal sneham para loka (മഹൽ സ്നേഹം മഹൽ സ്നേഹം പരലോക)
 • Mahathbhuthame kalvariyil kanunna (മഹാത്ഭുതമേ കാൽവറിയിൽ കാണുന്ന സ്നേഹം)
 • Mahathva prabhu maricha (മഹത്വപ്രഭു മരിച്ച ആശ്ചര്യക്രൂശിൽ നോക്കി ഞാൻ)
 • Mahathvam (4) daivakunjadine (മഹത്വം (4) ദൈവകുഞ്ഞാടിന് സത്യാരാധന)
 • Mahathvam en yeshuvinu (മഹത്വം എൻ യേശുവിനു)
 • Mahathvam mahathvam (മഹത്വം മഹത്വം മഹത്വം സ്തുതി)
 • Mahathvam mahathvamen preya alavillatha (മഹത്വം മഹത്വമെൻ പ്രീയാ അളവില്ലാത്ത)
 • Mahathvame mahathvame mhathvam than (മഹത്വമെ മഹത്വമെ മഹത്വം തൻ നാമത്തിന്)
 • Mahathvavum sthuthi (majesty worship his) (മഹത്വവും സ്തുതി ബഹുമാനവും)
 • Mahatvam mahatvam yahovakku (മഹത്വം മഹത്വം യഹോവക്ക്)
 • Mahatvapurnan Yeshuve (മഹത്വ പൂർണ്ണൻ യേശുവേ സ്തുതിക്കുയോഗ്യനേ)
 • Mahide maanasa mahade (മഹിദേ മാനസ മഹദേ ശരണം)
 • Mahima kanda sakshikale manavattiam (മഹിമകണ്ട സാക്ഷികളെ മണവാട്ടിയാം തിരുസഭയെ)
 • Mahimakal vedinju thaanirangi (മഹിമകൾ വെടിഞ്ഞു താണിറങ്ങി)
 • Mahimayezum paramesha (മഹിമയെഴും പരമേശാ പാഹിമാം യേശുമഹേശാ)
 • Mahimayilennum nirangidunnon (മഹിമയിലെന്നും നിറഞ്ഞിടുന്നോൻ)
 • Mahimayin yeshu vegathil thanne (മഹിമയിൻ യേശു വേഗത്തിൽ തന്നെ)
 • Mahonnatha mahimave (മഹോന്നതാ മഹിമാവേ മനോഹരനാം)
 • Mahonnathanam yeshuve (മഹോന്നതനാം യേശുവേ)
 • Makane nee bhayappedenda (മകനെ നീ ഭയപ്പെടെണ്ടാ)
 • Malpraana naayakane (മൽപ്രാണനായകനേ മാ കൃപാ സിന്ധോ)
 • Malpriyane ennesunayakane eppol (മൽപ്രിയനേ എന്നേശുനായകനെ എ​പ്പോൾ)
 • Malpriyane ennu meghe vanneedumo (മൽപ്രിയനെ എന്നു മേഘേ വന്നീടുമോ)
 • Malpriyane idharayil ninnu nin (മൽപ്രിയനെ ഇദ്ധരയിൽ നിന്നു നിൻ ശുദ്ധരെ)
 • Mama deva parishuddhan (മമ ദേവ പരിശുദ്ധൻ തിരുനാമം)
 • Mama manasam parayunnu (മമ മാനാസം പറയുന്നു ഇനി താമസമില്ലെന്ന്)
 • Man neer thodinai dahichu kamshikum (മാൻ നീർത്തോടിനായ് ദാഹിച്ചു കാംഷിക്കും)
 • Man neerthodinai (മാൻ നീർത്തോടിനായ്)
 • Manam thalarunna velakalil (മനം തളരുന്ന വേളകളിൽ)
 • Maname bhayam venda karuthaan (മനമേ ഭയംവേണ്ട കരുതാൻ കർത്തനുണ്ട്)
 • Maname chanchlamendinai karuthan (മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ് കരുതാൻ വല്ലഭനില്ലയോ)
 • Maname leshavum kalangenda (മനമേ ലേശവും കലങ്ങേണ്ട)
 • Maname maname maname (മനമേ മനമേ മനമേ മറന്നിടല്ലേ)
 • Maname pakshiganagal unarnnitha (മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങളുണർന്നിതാ പാടുന്നു)
 • Maname sthuthika nee unnatha (മനമെ സ്തുതിക്ക നീ ഉന്നത ദേവനെ)
 • Maname thellum kalangenda (മനമേ തെല്ലും കലങ്ങേണ്ട യേശു)
 • Maname vaazhthuka nee (മനമേ വാഴ്ത്തുക നീ)
 • Manasamodaka maadhurya vachanam (മാനസമോദക മാധുര്യ വചനം)
 • Manassalivin mahaadaivame (മനസ്സലിവിൻ മഹാദൈവമേ)
 • Manassode shapa marathil thungiya (മനസോടെ ശാപമരത്തിൽ തൂങ്ങിയ മനുവേലാ)
 • Manassu thurakuvanoridam (മനസ്സു തുറക്കുവാനൊരിടം)
 • Manavalan yeshu varunnithallo (മണവാളൻ യേശു വരുന്നിതല്ലോ മണവാട്ടി)
 • Manavalanam yeshu vannedume (മണവാളനാം യേശു വന്നീടുമേ മദ്ധ്യവാനത്തേരിൽ)
 • Manavare rakshicheduvanay vanathil (മാനവരെ രക്ഷിച്ചിടുവാനായ് വാനത്തിൽ)
 • Mangalam ekane sada mangalam ekane para (മംഗളമേകണേ സദാ മംഗളമേകണേ പരാ)
 • Mangalam mangalam mangalame (മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ)
 • Mangalam mangalame nava vadhoo (മംഗളം മംഗളമേ നവ വധൂവരന്മാർക്കു)
 • Mangalam mangalame navya vadhuvararivar (മംഗളം മംഗളമേ നവ്യ വധുവരരിവർ)
 • Manmayamaam ieyulakil kaanmathumaya (മൺമയമാം ഈയുലകിൽ കൺമതു മായ)
 • Manna jaya jaya manna jaya jaya manuvelane (മന്നാ ജയ ജയ മന്നാ ജയ ജയ മാനുവേലനേ)
 • Mannaril mannavan immaanuvel than (മന്നരിൽ മന്നവൻ ഇമ്മാനുവേൽ തൻ)
 • Mannavan yeshu thanunnatha baliyaay (മന്നവൻ യേശു താനുന്നത ബലിയായ്)
 • Mannavane mahonnatha ninne (മന്നവനേ മഹോന്നതാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നു)
 • Mannavane mahonnathane (മന്നവനെ മഹോന്നതനെ)
 • Mannu mannodu cherunna neram (മണ്ണു മണ്ണോടു ചേരുന്ന നേരം)
 • Mansorukuka nam oru puthukathinai (മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിനായ്)
 • Manusha neeoru poovalliyo (മാനുഷാ നീയൊരു പൂവല്ലയോ)
 • Manushyaa nee mannaakunnu (മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു)
 • Manushyan ekanaayirikkunnathu nannalla (മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല)
 • Manuvel mannavane (മനുവേൽ മന്നവനേ-പരനേ)
 • Manuvel manujasutha ninte manamerum (മാനുവേൽ മനുജസുതാ നിന്റെ മാനമേറും തൃപ്പാദങ്ങൾ)
 • Maparisudhatmane sakthiyerum (മാപരിശുദ്ധാന്മനെ ശക്തിയേറും ദൈവമെ)
 • Marakkillorikkalum nee cheytha (മറക്കില്ലൊരിക്കലും നീ ചെയ്ത നൻമകൾ)
 • Marakkukilla avan maarukillaa (മറക്കുകില്ലാ അവൻ മാറുകില്ലാ)
 • Maranam jayicha veraa en karthavam (മരണം ജയിച്ച വീരാ എൻ കർത്താവാം യേശുവെ)
 • Maraname vishamengu ninte (മരണമേ വിഷമെങ്ങു നിന്റെ വിജയവുമെവിടെ)
 • Maranatha nammude yeshu (മാറാനാഥാ നമ്മുടെ യേശു വേഗം വരും)
 • Maranathe jayicha nathane uyirppin (മരണത്തെ ജയിച്ച നാഥനേ ഉയർപ്പിൻ ജീവൻ)
 • Maranathe jayichavane (മരണത്തെ ജയിച്ചവനെ)
 • Marannu pokaathe nee maname jeevan (മറന്നു പോകാതെ നീ മനമേ ജീവൻ)
 • Maratha nalla sakhiyayi marayin (മാറാത്ത നല്ല സഖിയായ് മാറായിൻ മധുരവുമായ്)
 • Maratha snehithan manuvel than (മാറാത്ത സ്നേഹിതൻ മാനുവേൽ തൻ തിരു മാറിടം)
 • Marathavan vaakku marathavan (മാറാത്തവൻ വാക്കു മാറാത്തവൻ)
 • Marathil thoongi ente pranane (മരത്തിൽ തൂങ്ങി എന്റെ പ്രാണനെ നീ വീണ്ടുവോ)
 • Maravidam aayenikkeshuvunde (മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട് മറച്ചിടും അവനെന്നെ)
 • Maridaa en manuvele (മാറിടാ എൻ മാനുവേലേ)
 • Maridaatha yesunaathan mattum (മാറിടാത്ത യേശുനാഥൻ മാററും നിന്റെ വേദന)
 • Marillavan marakillavan (മാറില്ലവൻ മറക്കില്ലവൻ)
 • Marisuthanam manuvela (മരിസുതനാം മനുവേലാ മഹിയിലെനിക്കനുക്കൂലാ)
 • Marubhoovil ennennum thunayaayavan (മരുഭൂവിൽ എന്നെന്നും തുണയായവൻ)
 • Marubhumiyil manam thalarathe (മരുഭൂമിയിൽ മനം തളരാതെ താങ്ങും)
 • Marubhumiyin naduve nadannidum (മരുഭൂമിയിൻനടുവേ നടന്നിടും ദാസനേ വിരവിൽ)
 • Marukarayil naam kandidum (മറുകരയിൽ നാം കണ്ടിടും മറുവിലയായ്)
 • Marvodu cherkume manaklesham (മാർവ്വോടു ചേർക്കുമേ)
 • Mathi enikkeshuvin krupamathiyam (മതി എനിക്കേശുവിൻ കൃപമതിയാം)
 • Mathiyakunnille iee sneham (മതിയാകുന്നില്ലേ ഈ സ്നേഹം)
 • Mathiyayavan yeshu mathiyayavan (മതിയായവൻ യേശു മതിയായവൻ ജീവിതയാത്രയിൽ)
 • Megatheril varumen (മേഘത്തേരിൽ വരുമെൻ കർത്തനെ കാണുമ്പോൾ)
 • Meghangal naduve vazhi thurakum (മേഘങ്ങൾ നടുവെ വഴി തുറക്കും)
 • Meghatheril varumente kaanthan (മേഘത്തേരിൽ വരുമെന്റെ കാന്തൻ)
 • Meghathil vannidarray vinnil (മേഘത്തിൽ വന്നിടാറായ് വിണ്ണിൽ)
 • Melilullerushaleme kalamellam kazhiyunna (മേലിലുള്ളെരുശലേമേ കാലമെല്ലാം കഴിയുന്ന)
 • Mithranakum ente nathan ishdana (മിത്രനാകും എന്റെ നാഥൻ ഇഷ്ടനായിട്ടുള്ളതാൽ)
 • Modam athimodam modam he (മോദം അതിമോദം മോദം ഹേ വാഗ്ദത്തകാലം)
 • Mosa thante aadumechu kananathil (മോശ തന്റെ ആടുമേയ്ച്ചു കാനനത്തിൽ നിൽക്കും)
 • Mrthyuvine jayicha karthaneshu (മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച കർത്തനേശു ക്രിസ്തുവിനെ)
 • Mulkureedam chudiya shirassil (മുൾക്കിരീടംചൂടിയ ശിരസ്സിൽ)
 • Murivetten hrudayathin (മുറിവേ​റ്റെൻ ഹൃദയത്തിൻ വേദനകൾ)
 • Mutti mutti vathilil vannu nilpathaar (മുട്ടി മുട്ടി വാതിലിൽ വന്നു നിൽപതാർ)
 • Muzhangkaal madakkumpol (മുഴങ്കാൽ മടക്കുമ്പോൾ)
 • Nadathedume enne nadthedume (നടത്തീടുമെ എന്നെ നടത്തീടുമെ തൻ)
 • Nadathidunnu daivamenne nadathi (നടത്തിടുന്നു ദൈവമെന്നെ നടത്തിടുന്നു)
 • Nadathiya vidhangal orthaal nandi (നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ നന്ദി)
 • Nadeethulyam shanthi varatten vazhi (നദീതുല്യം ശാന്തിവരട്ടെൻ വഴി)
 • Nal neerurava pol (It is well with my soul) (നൽ നീരുറവ പോൽ സമധാനമോ)
 • Nale nale ennathorthe aadhiyerum (നാളെ നാളെ എന്നതോർത്ത്)
 • Naleye orthu njaan vyakulayakuvan (നാളെയെ ഓർത്തു ഞാൻ വ്യാകുലയാകുവാൻ)
 • Nalkidunna nanmayorthal (നൽകിടുന്ന നൻമയോർത്താൽ)
 • Nalla devane njangal ellavareyum (നല്ലദേവനേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നല്ലതാക്കി നിൻ)
 • Nalla porattam poraadi ottam (നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടം ഓടിടാം വല്ലഭന്റെ)
 • Nallavan nallavan ente Yeshu (നല്ലവൻ നല്ലവൻ എ​ന്റെ യേശു എന്നും നല്ലവൻ)
 • Nallavan yeshu nallavan nalthorum (നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ നാൾതോറും നടത്തുന്നവൻ)
 • Nallavanallo daivam nallavanallo (നല്ലവനല്ലോ ദൈവം നല്ലവനല്ലോ)
 • Nallavane nalvazhi katti (നല്ലവനെ നൽ വഴി കാട്ടി)
 • Nallidayan enne kaividillaa (നല്ലിടയൻ എന്നെ കൈവിടില്ല)
 • Nallidayanam Yeshureskhakan (നല്ലിടയനാം യേശുരക്ഷകൻ)
 • Nalloravakasham thanna naathane (നല്ലൊരവകാശം തന്ന നാഥനെ)
 • Nalloril sundari ninte (നല്ലോരിൽ സുന്ദരി നി​ന്റെ പ്രിയനെന്തു വിശേഷതയുള്ളൂ)
 • Nalloru desham (നല്ലൊരു ദേശം എത്ര സുന്ദര ദേശം)
 • Nalloru naalaye (നല്ലൊരു നാളയെ കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ)
 • Nalloru nathane kandu njaan (നല്ലൊരു നാഥനെ കണ്ടു ഞാൻ)
 • Nalthorum nammude bharangal (നാൾതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കും)
 • Nam ariyathe namukai (നാമറിയാതെ നമുക്കായി)
 • Nam vimukthanmar diva krupa labichor (നാം വിമുക്തന്മർ-ദൈവ കൃപ ലഭിച്ചോർ യാഹിൽ)
 • Namellarum onnai kooduvom nathane (നാമെല്ലാരും ഒന്നായ് കൂടുവോം നാഥനെക്കൊണ്ടാടി)
 • Namme jayothsavmai vazhi nadathunna nalloru (നമ്മെ ജയോത്സവമായ് വഴിനടത്തുന്ന നല്ലൊരു)
 • Nammude anugrahangal (നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം പലതും)
 • Nammude daivatheppol (നമ്മുടെ ദൈവത്തെപ്പോൽ)
 • Nammude daivatheppol valiya daivam aarullu (നമ്മുടെ ദൈവത്തെ​പ്പോൽ വലിയ ദൈവം ആരുള്ളു)
 • Namukethiray shathru ezuthidum (നമുക്കെതിരായ് ശത്രു എഴുതിടും രേഖകൾ)
 • Namukkabhayam daivamathre manushya (നമുക്കഭയം ദൈവമത്രേ മനുഷഭയം വേണ്ടിനിയും)
 • Nandi chollaan vaakkukalilla (നന്ദി ചൊല്ലാൻ വാക്കുകളില്ല)
 • Nandi en yeshuvine (നന്ദി എന്‍ യേശുവിന് നന്ദി എന്‍)
 • Nandi nandi en daivame (നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ)
 • Nandi nathaa nandi nathaa (നന്ദി നാഥാ നന്ദി നാഥാ നല്ലവനാം)
 • Nandi nathha nandi nathha neeyenne (നന്ദി നാഥാ നന്ദി നാഥാ നീയെന്നെ)
 • Nandi nin danathinai (നന്ദി.. നിൻ ദാനത്തിനായ്)
 • Nandi yeshuve (pranapriyaa) (നന്ദി യേശുവേ (പ്രാണപ്രിയാ))
 • Nandiyaal ennullam thingukayaal (നന്ദിയാലെന്നുള്ളം തിങ്ങുകയാൽ)
 • Nandiyaal niranju maname (നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞു മനമെ)
 • Nandiyaal padiduvom (നന്ദിയാൽ പാടിടുവോം നന്ദിയാൽ പാടിടുവോം)
 • Nandiyal sthuthi paadaam (നന്ദിയാൽ സ്തുതി പാടാം എന്നേശുവിന് ഉള്ളത്തിൽ)
 • Nandiyal thuthipaadu-tamil (നന്‍റിയാൽ തുതിപാട് – നാം യേസുവേ)
 • Nandiyalennullam thullunne (നന്ദിയാലെന്നുള്ളം തുള്ളുന്നേ വല്ലഭാ നിൻ കൃപയോർ)
 • Nandiyallathilla cholluvaan (നന്ദിയല്ലാതില്ല ചൊല്ലുവാൻ)
 • Nandiyallathonnumilla ente (നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവിൽ)
 • Nandiyode njan sthuthi paadidum (നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും)
 • Nandiyode padidam en yeshuve (നന്ദിയോടെ പാടിടാം എൻ യേശുവെ)
 • Nanma mathrame (നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ നന്മയല്ലാതൊന്നുമേ)
 • Nanma praapikkum thinma thodukayilla (നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല)
 • Nanmakal maathram cheyunnavan (നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവൻ തിന്മകൾ)
 • Nanmakayi ellam cheyum nalla divame (നന്മയ്ക്കായ് എല്ലാം ചെയ്യും നല്ല ദൈവമേ)
 • Nanmayallathonnum cheythidathavan (നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ)
 • Nanmayellaam nalkeedunna (നന്മയെല്ലാം നൽകീടുന്ന)
 • Nannaayi enne menanja (നന്നായി എന്നെ മെനഞ്ഞ)
 • Naraka vaasam inganeyo (നരക വാസം ഇങ്ങനെയോ, ഞാനതറിഞ്ഞില്ലേ)
 • Nasarayane nasarayane en yeshu (നസറായനേ നസറായനേ എൻ യേശു രാജനേ)
 • Nashtangalilum patharidalle (നഷ്ടങ്ങളിലും പതറിടല്ലേ കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടല്ലേ)
 • Natha en natha nee (നാഥാ എൻ നാഥാ നീ ഇല്ലാതെ)
 • Natha innu nin thiru sannidhe (നാഥാ ഇന്നു നിൻ തിരുസന്നിധേ)
 • Natha nin naamam ethrayo (നാഥാ നിൻ നാമം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം മഹോന്നതം)
 • Natha nin sannidhe (നാഥാ നിൻ സന്നിധെ വന്നിടുന്നു)
 • Nathan nadathiya vazhikaloorhal (നാഥൻ നടത്തിയ വഴികളോർത്താൽ)
 • Nathan nanmayum karunayum njaan (നാഥൻ നന്മയും കരുണയും ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ)
 • Nathan vararai oh vegam orungidam (നാഥൻ വരാറായി ഓ നാം വേഗമൊരുങ്ങീടാം)
 • Nathan varavinnayunarnneduvin (നാഥൻ വരവിന്നായുണർന്നീടുവിൻ;)
 • Nathane en Yeshuve (നാഥനേ എൻ യേശുവേ)
 • Nathha nandi nathha nandi (നാഥാ നന്ദി നാഥാ നന്ദി യേശുനാഥാ നന്ദി)
 • Navayerushalem parppidam thannile (നവയെറുശലേം പാർപ്പിടം തന്നിലെ)
 • Nayaka en krusheduthu nin pinnale (നായകാ എൻ ക്രൂശെടുത്തു നിൻ പിന്നാലെ വരും ഞാൻ)
 • Nayikkuvan yogyan viduvippan (നയിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തൻ)
 • Nee aareyaanu vishvasippa (നീയാരെയാണു വിശ്വസിപ്പതെന്നറിഞ്ഞുവോ)
 • Nee choliyal mathi (neer sonnal pothum) (നീ ചൊല്ലിയാൽ മതി ചെയ്യും)
 • Nee en sangketham nee en kottayum (നീ എൻ സങ്കേതം നീ എൻ കോട്ടയും)
 • Nee en snehamaa nee en jeevanaa (നീ എൻ സ്നേഹമാ നീ എൻ ജീവനാ)
 • Nee enne ninakkaay thiranjeduthu (നീ എന്നെ നിനക്കായ് തിരഞ്ഞെടുത്തു)
 • Nee ente koode undengkil (നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ)
 • Nee ente koodeyudallo (നീ എന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ)
 • Nee ente rajan vazhthunnu (നീ എന്റെ രാജൻ വാഴ്ത്തുന്നു)
 • Nee ente sangethavum (you r my refuge) (നീ എന്റെ സ​ങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും)
 • Nee ente sangketham (നീ എന്റെ സ​ങ്കേതം നീ എനിക്കാശ്വാസം)
 • Nee ente sangketham nee ente (നീ എന്റെ സങ്കേതം നീ എന്റെ ഗോപുരം)
 • Nee ente sarvavum (He is my every thing) (നീ എന്റെ സർവ്വവും നീയെനിക്കുള്ളവൻ)
 • Nee ethra nallavan (നീ എത്ര നല്ലവൻ)
 • Nee kaanunnillayo natha en (നീ കാണുന്നില്ലയോ നാഥാ എൻ കണ്ണുനീർ)
 • Nee mathi enneshuve iee marubhoo (നീ മതി എന്നേശുവേ ഈമരുഭൂയാത്രയിൽ)
 • Nee orkkumo daiva snehame (നീ ഓർക്കുമോ ദൈവ സ്നേഹമേ)
 • Nee orunguka nee orunguka (നീ ഒരുങ്ങുക നീ ഒരുങ്ങുക)
 • Nee tharika krupa maari pole (നീ തരിക കൃപ മാരിപോലെ)
 • Nee veendeduthathaam en prananum (നീ വീണ്ടെടുത്തതാം എൻ പ്രാണനും)
 • Nee yogyan yeshuve sthuthikalkku (നീ യോഗ്യൻ യേശുവേ സ്തുതികൾക്ക് നീ യോഗ്യൻ)
 • Neelakashaum kadannu njan pokum (നീലാകാശവും കടന്നു ഞാൻ പോകും എന്റെ)
 • Neengippo ente bharangal (നീങ്ങി​പ്പോയ് എന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോയ്)
 • Neengippoy neengippoy (നീങ്ങി​പ്പോയ് നീങ്ങി​പ്പോയ്)
 • Neer sonnal pothum -Tamil (നീർ സൊന്നാൽ പോതും ശെയ്വേൻ)
 • Neeridum velayil kannuner (നീറിടും വേളയിൽ കണ്ണുനീർ മായിക്കും)
 • Neerum ente bhaaram ellam (നീറും എന്റെ ഭാരം എല്ലാം)
 • Neethi puramakum swarga seeyon (നീതി പുരമാകും സ്വർഗ്ഗ സീയോൻ)
 • Neethimaanmaare yahovayil (നീതിമാൻമാരെ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചു)
 • Neethimante prarthanakal daivam (നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നു)
 • Neethisuryanaam yeshu karthan (നീതിസൂര്യനാം യേശു കർത്തൻ)
 • Neethisuryani nee varum megathil (നീതിസൂര്യനായി നീ വരും മേഘത്തിൽ)
 • Neethiyam yehovaye thiru charan (നീതിയാം യഹോവായേ തിരുചരണമെന്റെ ശരണം)
 • Neeyallathe aarumilleshuve (നീയല്ലാതാരുമില്ലേശുവേ ചാരുവാനീയുലകിൽ)
 • Neeyallathe aashrayippaan vere (നീയല്ലാതെ ആശ്രയിപ്പാൻ വേറെ ആരുള്ളൂ)
 • Neeyallathe oru nanmayumilla (നീയല്ലാതെ ഒരു നന്മയുമില്ല)
 • Neeyallo enikku sahayi neeyen (നീയല്ലോ എനിക്കു സഹായി നീയെൻ പക്ഷംമതി)
 • Neeyallo njangalkkulla divya (നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യസമ്പത്തേശുവേ)
 • Neeyanappa enne karuthunnathe (നീയാണപ്പാ എന്നെ കരുതുന്നത്)
 • Neeyanennumen aashrayam (നീയാണെന്നുമെൻ ആശ്രയം എന്റെ)
 • Neeyen aasha neeyen svantham (നീയെൻ ആശ നീയെൻ സ്വന്തം)
 • Neeyen balam njaan ksheenikkumpol (നീയെൻ ബലം ഞാൻ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ)
 • Neeyen paksham mathi (നീയെൻ പക്ഷം മതി)
 • Neeyen paksham mathi ninte (നീയെൻ പക്ഷം മതി നിന്റെ)
 • Neeyen paksham mathi ninte krupa (നീയെൻ പക്ഷം മതി നിന്റെ കൃപ)
 • Neeyen svantham neeyen paksham (നീയെൻ സ്വന്തം നീയെൻ പക്ഷം)
 • Neeyennum en rakshakan ha ha (നീയെന്നും എൻ രക്ഷകൻ ഹാ ഹാ നീ മതി)
 • Neeyente rakshakan neeyente palakan (നീയെന്റെ രക്ഷകൻ നീയെന്റെ പാലകൻ)
 • Neeyente urravidamalle (നീയെന്റെ ഉറവിടമല്ലേ)
 • Nesare um thiru paadam-Tamil (നേസരേ ഉം തിരു പാദം അമർന്തേൻ)
 • Nilavilikka nilavilikka ezhunnettu nilavilikka (നിലവിളിക്ക നിലവിളിക്ക എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിക്ക)
 • Nimishangal nimishangal jeevitha (നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതനിമിഷങ്ങൾ)
 • Nimishangal nizhalaayi (നിമിഷങ്ങൾ നിഴലായി നീങ്ങിടുമ്പോൾ)
 • Nin azhakarnna kankal (നിൻ അഴകാർന്ന കൺകൾ എന്നെ)
 • Nin chirakin keezhil (hide me now) (നിൻ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഒളിപ്പിക്ക)
 • Nin daanam njaan anubhavichu nin sneham (നിൻ ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു നിൻ സ്നേഹം)
 • Nin daya jevanekal (Thy loving kindness) (നിൻ ദയ ജീവനേക്കാൾ നല്ലതല്ലോ)
 • Nin hitham pol enne mutum (നിൻഹിതം പോൽ എന്നെ മുറ്റും)
 • Nin janam ninnil aanadikkuvan (നിൻ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ)
 • Nin karuna ethrayo athulyame (നിൻ കരുണ എത്രയോ അതുല്യമേ)
 • Nin karunakal karthaave (നിൻ കരുണകൾ കർത്താവെ)
 • Nin kripa ethrayo athbhutham (നിൻ കൃപയെത്രയോ അത്ഭുതമേശുവേ)
 • Nin krupayil njan aashrayikkunne (നിൻ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നേ നിൻ)
 • Nin krushu mathiyenikkennum (നിൻ ക്രൂശു മതിയെനിക്കെന്നും)
 • Nin maha snehameshuve en manassin (നിൻ മഹാ സ്നേഹമേശുവേ എൻ മനസ്സിന്നഗാധമേ)
 • Nin marvathil chariduvan (നിൻ മാർവ്വതിൽ ചാരിടുവാൻ)
 • Nin mukham kanuvan (നിൻ മുഖം കാണുവാൻ കാത്തിടുന്നേശുവേ)
 • Nin padam gathiye ennaalum sthuthiye (നിൻ പാദം ഗതിയെ എന്നാളും സ്തുതിയേ നിന്നെ)
 • Nin saanidhyam en aanandam (നിൻ സാനിധ്യം എൻ ആനന്ദം)
 • Nin sannidhi en modam nin paadam (നിൻ സന്നിധി എൻ മോദം നിൻ പാദം എൻ)
 • Nin sannidhi mati ha yesuve nin prasadam (നിൻ സന്നിധി മതി ഹാ യേശുവേ നിൻ പ്രസാദം)
 • Nin sannidhyathaal enne pothinjeeduka (നിൻ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞീടുക)
 • Nin shakthi pakarename parishudha (നിൻ ശക്തി പകരേണമെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ)
 • Nin sneham ennum njaan (നിൻ സ്നേഹം എന്നും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ)
 • Nin sneham gahanamennarivil natha (നിൻ സ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവിൽ നാഥാ)
 • Nin sneham mathi enikke (നിൻ സ്നേഹം മതി എനിക്ക്)
 • Nin sneham mathiyenikkennum (നിൻ സ്നേഹം മതിയെനിക്കെന്നും)
 • Nin sneham njan ruchichu (നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചു)
 • Nin sneham paduvan (en daivame) (നിൻ സ്നേഹം പാടുവാൻ നിൻ)
 • Nin sneham paduvan nin (daivathmave) (നിൻ സ്നേഹം പാടുവാൻ)
 • Nin snehamennil niravaan (നിൻ സ്നേഹമെന്നിൽ നിറവാൻ)
 • Nin thiru sannidiyil (Yeshu rajavinu sthuthi) (നിൻ തിരു സന്നിധിയിൽ ഞാനിന്നു കുമ്പിടിന്നു)
 • Nin vela njan chayum (നിൻ വേല ഞാൻ ചെയ്യും)
 • Nin vishudhi njan darshichappol (when I look) (നിൻ വിശുദ്ധി ഞാൻ ദർശിച്ച​പ്പോൾ)
 • Ninakkai njaan marichallo (നിനക്കായ് ഞാൻ)
 • Ninakkarinjukoodeyo nee kettittilleyo (നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെയോ നീ കേട്ടിട്ടില്ലെയോ)
 • Ninakkayen jevane marakurisil vedinjen makane (നിനക്കായെൻ ജീവനെ മരക്കുരിശിൽ വെടിഞ്ഞെൻ)
 • Ninakkayi karuthum avan nalla ohari (നിനക്കായ് കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി)
 • Ninakkuvendi njan dharayilenthu (നിനക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ധരയിലെന്തു വേണമോ)
 • Ninne kandedunnavan ennennum (നിന്നെ കണ്ടീടുന്നവനെന്നെന്നും മരുവിലും ശൂന്യ)
 • Ninne kanmaan ennil kothi (നിന്നെ കാൺമാൻ എന്നിൽ കൊതിയായിടുന്നേ)
 • Ninne pirinjonnum cheyyan kazhiyilla (നിന്നെപിരിഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല)
 • Ninne snehikkum njan (നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ)
 • Ninne snehikkumpol en ullam (നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ എൻ ഉള്ളം ആനന്ദിക്കുന്നേ)
 • Ninneedin yeshuvinnay kristhya (നിന്നീടിൻ യേശുവിന്നായ് ക്രിസ്ത്യസേനകളേ)
 • Ninnekkal snehippan ennude (നിന്നേക്കാൾ സ്നേഹിപ്പാനെന്നുടെയായുസ്സിൽ)
 • Ninneppolaakenam nin mukham (നിന്നെ​പ്പോലാകേണം നിൻ മുഖം കാണേണം)
 • Ninnishdam deva aayedatte(Have thine own) (നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയിടട്ടെ ഞാനോ മൺപാത്രം)
 • Ninnishdam poleyen daivame (നിന്നിഷ്ടം പോലെയെൻ ദൈവമേ എന്നെ)
 • Ninnoden daivame njan(Nearer my God) (നിന്നോടെൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ നിൻ ക്രൂശു)
 • Ninnodu prarthippan priya pithave (നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവെ)
 • Ninte ellaa vazhikalilum daivathe (നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവത്തെ)
 • Ninte hitham ennile entee istam aruthee (നിന്റെഹിതം എന്നിലെ എന്റെ ഇഷ്ടം അരുതേ)
 • Ninte hitham pole enne nithyam (നിന്റെ ഹിതം പോലെയെന്നെ നിത്യം നടത്തിടണമേ)
 • Ninte hitham pole njangal (നിന്റെ ഹിതം പോലെ ഞങ്ങൾ)
 • Ninte karuthal ennil ninnum maaralle (നിന്റെ കരുതൽ എന്നിൽ നിന്നും മാറല്ലേ)
 • Ninte mahathvamaneka lakshyam (നിന്റെ മഹത്വമാണേക ലക്ഷ്യം)
 • Ninte sneha vaakkukal ennum (നിന്റെ സ്നേഹ വാക്കുകൾ എന്നും)
 • Ninte snehathinaay enthe pakaram (നിന്റെ സ്നേഹത്തിനായ് എന്ത് പകരം)
 • Ninte vazhikal enikkalbuthame (നിന്റെ വഴികൾ എനിക്കത്‍്ഭുതമേ)
 • Ninte vishvasa thoniyil (നിന്റെ വിശ്വാസത്തോണിയിൽ കർത്തനുണ്ടോ?)
 • Ninte yahova ninaku divyaprakasham (നിന്റെ യഹോവാ നിനക്ക് ദിവ്യപ്രകാശം)
 • Nirantharam njan vazhtheedume (നിരന്തരം ഞാൻ വാഴ്ത്തിടുമേ)
 • Nirmala snehathinuravidamay (നിർമ്മല സ്നേഹത്തിനുറവിടമായി)
 • Nirmalamaayoru hridayam nee (നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയം നീ എന്നിൽ)
 • Nirmalamaayoru hridayamennil (നിർമ്മലമായൊരു ഹ്യദയമെന്നിൽ)
 • Nirnnaya menthonninimel varnnikkum (നിർണ്ണയമെന്തൊന്നിനിമേൽ വർണ്ണിക്കുമേശുരാജനെ)
 • Nirupasenhamathin pon praphayil (നിരുപമസ്നേഹമതിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ നിസ്വാ)
 • Nirvyajamam snehathaal niraykka (നിർവ്യാജമാം സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്ക)
 • Nisaaramaam nissaaramaam neerum (നിസ്സാരമാം നിസ്സാരമാം നീറും ദുഃഖങ്ങൾ)
 • Nissi yahova nissi yahova (നിസ്സി യഹോവ നിസ്സി യഹോവ)
 • Nissimamam nin snehathe prakashipikum (നിസ്സീമമാം നിൻ സ്നേഹത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും)
 • Nisthulanaam nirmalanaam (നിസ്തുലനാം നിർമ്മലനാം ക്രിസ്തുവിനെ)
 • Nithya snehathal enne snehichu (നിത്യസ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു)
 • Nithya snehathalenne avan snehichu (നിത്യ സ്നേഹത്താലെന്നെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു)
 • Nithya vannanam ninakku sathyadeivame (നിത്യവന്ദനം നിനക്കു സത്യദൈവമേ)
 • Nithyamaam vishraamame paralokathin (നിത്യമാം വിശ്രാമമേ പരലോകത്തിൻ വാഴ്ചയിൽ)
 • Nithyamam prakashame nayikkukenne (നിത്യമാം പ്രകാശമെ നയിക്ക‍ുകെന്നെ നീ)
 • Nithyamam snehathin aazham (നിത്യമാം സ്നേഹത്തിനാഴമുയരവും)
 • Nithyanaya yahovaye (നിത്യനായ യഹോവയെ! ലോക വൻകാട്ടിൽ)
 • Nithyarajaa ninne vangunne (നിത്യരാജാ നിന്നെ വണങ്ങുന്നേ)
 • Njan aare bhayapedum ente (ഞാൻ ആരെ ഭയ​പ്പെടും എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ)
 • Njan chodichathilum njan ninachathilum (ഞാൻ ചോദിച്ചതിലും ഞാൻ നിനച്ചത്തിലും)
 • Njan en preeyanullaval (avan krupa) (ഞാൻ എൻ പ്രീയനുള്ളവൾ)
 • Njan engane mindaathirikum (ഞാന്‍ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും)
 • Njan enne nin kaiyyil nalkidunnu (ഞാൻ എന്നെ നിൻ കൈയിൽ നല്കീടുന്നു)
 • Njan ennu kanumente bhavanama (ഞാനെന്നു കാണുമെന്റെ ഭവനമാ­മാനന്ദ മന്ദിരത്തെ)
 • Njan ennum sthuthikum en parane (ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും എൻ പരനെ തിരുമനുസുതനെ)
 • Njan ennum varnnikkum nee (ഞാനെന്നും വർണ്ണിക്കും നീ ചെയ്ത നന്മകൾ)
 • Njan ente kannu parvatha (ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു പർവ്വതങ്ങളിലേക്കുയർത്തുന്നു)
 • Njan ente kannuyarthunnu (ഞാനെന്റെ കണ്ണുയർത്തുന്നു)
 • Njan ethumilla njan onnumilla (ഞാനേതുമില്ല ഞാനൊന്നുമില്ല)
 • Njan kanum munpe enne kandavane (ഞാൻ കാണും മുൻപേ എന്നെ കണ്ടവനെ)
 • Njan kanum prana nathane (ഞാൻ കാണും പ്രാണനാഥനെ)
 • Njan karthavin swantham entethalla njan (ഞാൻ കർത്താവിൻ സ്വന്തം എന്റെതല്ല ഞാൻ)
 • Njan karthavinay padum jeevichidum (ഞാൻ കർത്താവിന്നായ് പാടും ജീവിച്ചിടും നാളെല്ലാം)
 • Njan mokshapattanam (ഞാൻ മോക്ഷപട്ടണം പോകുന്നു)
 • Njan ninne dhyaanikkumpol (ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾനാഥാ നിൻ ക്യപ)
 • Njan ninne kaividumo (ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ)
 • Njan ninne kaividumo njan ninne (ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ)
 • Njan ninne oru nalum anathhanayi (ഞാൻ നിന്നെയൊരു നാളുമനാഥനായി)
 • Njan ninne saukyamakkum (ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും യഹോവയാണ്)
 • Njan ninne sawkhayamaakum (I am the Lord) (ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും കർത്തൻ)
 • Njan onnariyunnu nee ente (ഞാൻ ഒന്നറിയുന്നു നീ എന്റെ ദൈവം)
 • Njan paadathe engane (ഞാൻ പാടാതെ എങ്ങനെ വസിക്കും)
 • Njan paadidum en yeshuve (ഞാൻ പാടിടും എൻ യേശുവേ)
 • Njan paadum Yeshuve ninakkaayennum (ഞാൻ പാടും യേശുവേ നിനക്കായെന്നും)
 • Njan padumeenalini modal (ഞാൻ പടുമീനാളിനി മോദാൽ കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറും)
 • Njan papiyayirunnesu enne thedi (ഞാൻ പാപിയായിരുന്നെന്നെശു എന്നെത്തേടി)
 • Njan poorna hridayathode (ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദത്തോടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും)
 • Njan poornnahridayathode (ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കും)
 • Njan samarppikkunnu njan samarppikkunnu (ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു)
 • Njan snehavanesuvin namathe (ഞാൻ സ്നേഹവാനേശുവിൻ നാമത്തെ)
 • Njan thangum nine ullam (ഞാൻ താങ്ങും നിന്നെ ഉള്ളം കരത്തിൽ)
 • Njan uruvakum mumpe (ഞാൻ ഉരുവാകും മുമ്പേ എന്നെ കണ്ടു)
 • Njan varunnu krooshingkal sadhu (ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ സാധുക്ഷീണൻ കുരുടൻ)
 • Njan vilichapekshicha naalil nee enikkutharam (ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച നാളിൽ നീ എനിക്കുത്തരം)
 • Njan yahovaye ella nalilum vazhthidum (ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ നാളിലും വാഴ്ത്തീടും)
 • Njan yahovaye nithyam sthuthikkum (ഞാൻ യഹോവയെ നിത്യം സ്തുതിക്കും)
 • Njan yogyanalla yeshuve (ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവെ)
 • Njanavante mukham kaanume (ഞാനവന്റെ മുഖം കാണുമേ)
 • Njanayogyan shudha nathaa (ഞാനയോഗ്യൻ ശുദ്ധ നാഥാ)
 • Njanengane ninne sthuthikka (ഞാനെങ്ങനെ നിന്നെ സതുതിക്കാതിരിക്കുമെൻ)
 • Njanennsuvilasrayikum ente jevitha nalkalellam (ഞാനെന്നേശുവിലാശ്രയിക്കും എന്റെ ജീവിത)
 • Njanennu kanumente bhavanama mananda (ഞാനെന്നു കാണുമെന്റെ ഭവനമാ മാനന്ദ മന്ദിരത്തെ)
 • Njanente kannukal uyarthidunnu ps121 (ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിടുന്നു)
 • Njanente kannukale (ഞാനെന്റ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തിടും വൻഗിരിയിൽ)
 • Njanente kannukale uyarthidum (ഞാനെന്റെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തിടും)
 • Njanente karthaavin svantham (ഞാനെന്റെ കർത്താവിൻ സ്വന്തം)
 • Njanente sabhaye paniyum (ഞാനെന്റെ സഭയെ പണിയും)
 • Njanente yeshuve vazthi (ente sangetham) (ഞാനെന്റെ യേശുവെ വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടും ജീവിതനാ)
 • Njanente yeshuve vazthi vanangum (ഞാനെന്റെ യേശുവേ വാഴ്ത്തി വണങ്ങും)
 • Njaneshuve pingamichidum (ഞനേശുവേ പിൻഗമിച്ചിടും ഓരോ ചുവടും)
 • Njangal aaradhikkunnu yeshuve (ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവേ)
 • Njangal ninte namathil varunnu (ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നു)
 • Njangal parannethedum svarga (ഞങ്ങൾ പറന്നെത്തീടും സ്വർഗ്ഗഭവനത്തിൽ)
 • Njangalkke jayamunde (ഞങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ട്)
 • Njanitha pokunnu njaan (ഞാനിതാ പോകുന്നു ഞാൻ)
 • Njanodi ninnil anayunne (ഞാനോടി നിന്നിൽ അണയുന്നേ)
 • Njanorikkal njanorikkal (ഞാനൊരിക്കൽ ഞാനൊരിക്കൽ എത്തുമെന്റെ)
 • Njanum enikkulla sarvasvavum (ഞാനും എനിക്കുള്ള സർവ്വസ്വവും)
 • Njanum ente bhavanavumo njagal (ഞാനുമെന്റെ ഭവനവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ)
 • Njanum ente kudumbavum (ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നിന്നതല്ല യേശു)
 • Njanum priyanamen yeshuve kaanum (ഞാനും പ്രിയനാമെൻ യേശുവെ കാണും)
 • Nokki nokki kankal mangidunne naatha (നോക്കി നോക്കി കൺകൾ മങ്ങിടുന്നേ നാഥാ)
 • Nokkiyavar prakaashitharaayi (നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി)
 • Oh Kalvari enikkay thakarnna maridame (ഓ കാൽവറി എനിക്കായ് തകർന്ന മാറിടമേ)
 • Oh Nee en daivam (ഓ ഓ ഓ നീ എൻ ദൈവം)
 • Oh daivame raajaadi (O Lord my God) (ഓ ദൈവമേ രാജാധിരാജാ ദേവാ)
 • Oh halleluyah paadum ennum njan (ഓ ഹാലേലൂയ്യാ പാടും എന്നും ഞാൻ എൻ യേശുവേ)
 • Oh kalvari nathane (ഓ കാൽവറി നാഥനേ)
 • Oh kalvari oh kalvari oormakal (ഓ കാൽവറി ഓർമ്മകൾ നിറയുന്ന അൻപിൻ ഗിരി)
 • Oh yeshuvinu mahathvam [Oh Glory to God] (ഓ യേശുവിനു മഹത്വം)
 • Onnaay onnaay anicheram (ഒന്നായ് ഒന്നായ് അണിചേരാം)
 • Onne ullenikkaanandam ulakil (ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാനന്ദമുലകിൽ യേശുവിൻ സന്നിധി)
 • Onneyullente aashayinne (ഒന്നേയുള്ളെന്റെ ആശയിന്ന്)
 • Onnu chernnu poiedam (ഒന്നു ചേർന്നു പോയിടാം)
 • Onnu vilichaal oodiente (ഒന്നു വിളിച്ചാൽ ഓടിയെന്റെ അരികിലെത്തും)
 • Onnum bhayappedenda (ഒന്നും ഭയ​പ്പെടേണ്ടാ നീ വിശ്വസിക്കെന്നിൽ)
 • Onnumaathram njaan aagrahikkunnu (ഒന്നുമാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു)
 • Onnumillaaykayil ninnenne (ഒന്നുമില്ലായ്കയിൽ നിന്നെന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ)
 • Oodi va kripayam nadiyarikil ninte (ഓടി വാ കൃപയാം നദിയരികിൽ നിന്റെ മലിനത)
 • Orikkal njaan parrannuyarum (ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറന്നുയരും)
 • Orikkalevanum marikum nirnayam (ഒരിക്കലേവനും മരിക്കും നിർണ്ണയം ഒരുങ്ങെല്ലാവരും)
 • Orkkunnu natha anudinavum nine (ഓർക്കുന്നു നാഥാ അനുദിനവും നിന്നെ)
 • Oru cheru tharakampol oru cheru (ഒരു ചെറു താരകംപോൽ ഒരു ചെറു)
 • Oru kodi janmami bhumiyil (ഒരു കോടി ജന്മമീ ഭൂമിയിൽ തന്നാലും)
 • Oru manamaay paadum (ഒരു മനമായ് പാടും ഞങ്ങൾ)
 • Oru manassode orungi (ഒരു മനസ്സോടെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം നാം)
 • Oru mazhayum thorathirunnittilla (ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല)
 • Oru naal vittu naam pokum (ഒരു നാൾ വിട്ടു നാം പോകും)
 • Oru naill njan anjeedume parane (ഒരു നാളിൽ ഞാൻ അണഞ്ഞീടുമേ പരനേ)
 • Oru ninisham mathram (ഒരു നിമിഷം മാത്രം നീ ചിന്തിക്കു സോദരാ)
 • Oru prathiphalam unde nishchayam (ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ട് നിശ്ചയം)
 • Oru rajavu neethiyode vazhum (ഒരു രാജാവു നീതിയൊടെ വാഴും)
 • Oru sheshippithaa varunne (ഒരു ശേഷിപ്പിതാ വരുന്നേ)
 • Oru thay thettuvathu -Tamil (ഒരു തായ് തേറ്റുവതു പോൽ)
 • Oru vazhi adanjaal puthu vazhi (ഒരുവഴി അടഞ്ഞാൽ പുതു വഴി തുറക്കും)
 • Orungeeduka than priya janame (ഒരുങ്ങീടുക തൻ പ്രിയ ജനമേ)
 • Orungidaam priyare modamay (ഒരുങ്ങീടാം പ്രിയരേ മോദമായ്)
 • Orunguka orunguka snehithare (ഒരുങ്ങുക ഒരുങ്ങുക സ്നേഹിതരെ)
 • Orungumo nee varavinai (ഒരുങ്ങുമോ നീ വരവിനായ്)
 • Malayalam Song Lyrics (M-O)
  Tagged on: