• Idari veezhuvan ida tharalle (ഇടറിവീഴുവാൻ ഇടതരല്ലേ നീ യേശുനായകാ)
 • Idayantee kaval labhichiduvani (ഇടയന്റെ കാവൽ ലഭിച്ചിടുവാനായ്)
 • Idharayilenne ithramel snehippan (ഇദ്ധരയിലെന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്തുള്ളു)
 • Ie bhumiyil enne ithramel snehippaan (ഈ ഭൂമിയിലെന്നെ നീ ഇത്രമേൽ)
 • Ie daivamennum enikkabhayam (ഈ ദൈവമെന്നും എനിക്കഭയം)
 • Ie dharithriyil enne paripalipan (ഈ ധരിത്രിയിൽ എന്നെ പരിപാലിപ്പാൻ പരൻ)
 • Ie divam enum nin divam kaividumo (ഈ ദൈവം എന്നും നിൻ ദൈവം കൈവിടുമോ)
 • Ie geham vittupokilum (ഈ ഗേഹം വിട്ടുപോകിലും ഈ ദേഹം കെട്ടുപോകിലും)
 • Ie loka jeevithathil van (ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ വൻ ശോധന നേരിടുമ്പോൾ)
 • Ie lokathil njaan jeevikkum naalkalil (ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും നാൾകളിൽ)
 • Ie lokathin anurupamakathe (ഈ ലോകത്തിൻ അനുരൂപമാകാതെ)
 • Ie mankoodaramam bhavanam (ഈ മൺകൂടാരമാം ഭവനം വിട്ടു ഞാൻ പറന്നുയരും)
 • Ie manshareeram maridum (ഈ മൺശരീരം മാറിടും വിൺശരീരം പ്രാപിക്കും)
 • Ie marthyamathe amarathvamathe (ഈ മർത്യമത്‌ അമരത്വമത്‌ ധരിച്ചീടുമതിവേഗത്തിൽ)
 • Ie maruyatharayil nine thaniye (ഈ മരുയാത്രയതിൽ നിന്നെ തനിയെ)
 • Ie maruyathrayil kaalidarathenne (ഈ മരുയാത്രയിൽ കാലിടറാതെന്നെ)
 • Ie maruyathrayil njaan (ഈ മരുയാത്രയിൽ ഞാൻ ഏകനായ്)
 • Ie oraayusse namukkulloo sodaraa (ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ)
 • Ie pareekshakal neendavayalla (ഈ പരീക്ഷകൾ നീണ്ടവയല്ല)
 • Ie parijanjaanam aashcharya (ഈ പരിജ്ഞാനം ആശ്ചര്യദായകമേ അറിയുന്നു ശോധന)
 • Ie rathrikalam ennu therum (ഈ രാത്രികാലം എന്നു തീരും)
 • Ie thottathil parishudhanunde (ഈ തോട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധനുണ്ട്)
 • Ie vazhi valare idukkam njerukkam (ഈ വഴി വളരെ ഇടുക്കം ഞെരുക്കം)
 • Ie vazhiyano natha nee (ഈ വഴിയാണോ നാഥാ നീ നടന്നുപോയത്)
 • Ie yathra ennu therumo (ഈ യാത്ര എന്നുതീരുമോ)
 • Ieshaneyen yeshunadha sthothram (ഈശനെയെൻ യേശുനാഥാ സ്തോത്രമെന്നേക്കും)
 • Ihathile durithangal therarai nam (ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ തീരാറായ് നാം)
 • Immanuvel than changkathil ninnozhukum (ഇമ്മാനുവേൽ തൻ ചങ്കതിൽനിന്നൊഴുകും രക്തം)
 • Immanuvele nallidayaa vegam (ഇമ്മാനുവേലെ നല്ലിടയാ വേഗം)
 • Impamodeshuvil therum anpode (ഇമ്പമോടേശുവിൽ തേറും അൻപോടെ സേവിക്കുമേ)
 • Ini ethranale padakil njan (ഇനിയെത്ര നാളിപ്പടകിൽ ഞാൻ)
 • Ini labhamayathellam chethamayi (ഇനി ലാഭമായതെല്ലാം ചേതമായി എണ്ണാം)
 • Ini njanalla karthaneshuvallo (ഇനി ഞാനല്ല കർത്തനേശുവല്ലോ എന്റെ നായകൻ)
 • Ini thamassamo natha varuvan (ഇനി താമസ്സമോ നാഥാ വരുവാൻ കോടാകോടി ദൂതസം)
 • Inimel enikkillor bhayam (ഇനിമേൽ എനിക്കില്ലോർഭയം)
 • Iniyum krupa ozhuki varum (ഇനിയും കൃപ ഒഴുകി വരും ഈ വീഥിയിൽ യേശു വരും)
 • Iniyum ninnodu patticheraan (ഇനിയും നിന്നോടു പറ്റിച്ചേരാൻ ആത്മമാരിയാൽ)
 • Innalakalinenne nadathiya (ഇന്നലകളിലെന്നെ നടത്തിയ)
 • Innalekalil ente karam pidichon (ഇന്നലെകളിൽ എന്റെ കരം പിടിച്ചോൻ)
 • Innaleyekkaal avan innum (ഇന്നലെയെക്കാൾ അവൻ ഇന്നും നല്ലവൻ)
 • Innayolam aarum kelkkatha (ഇന്നേയോളം ആരും കേൾക്കാത്ത)
 • Innayolam enne nadathi (ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി ഇന്നയോളം)
 • Innayolam thunachone iniyum (ഇന്നയോളം തുണച്ചോനെ ഇനിയും തുണയ്ക്ക)
 • Innee mangalam shobhikkuvaan karuna (ഇന്നീ മംഗല്യം ശോഭിക്കുവാൻ-കരുണ ചെയ്ക)
 • Inneeyushassil ninte van mahathvam (ഇന്നീയുഷസ്സിൽ നിന്റെ വൻ മഹത്വം കാൺമാൻ)
 • Inneram priya daivame ninnaathma (ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ നിന്നാത്മശക്തി)
 • Innu kanda misrayemyane kaanukayilla (ഇന്നു കണ്ട മിസ്രയേമ്യനെ കാണുകയില്ല)
 • Innu nee marichal nityatha (ഇന്നു നീ മരിച്ചാൽ)
 • Innu nee orikkalkudi (ഇന്നു നീ ഒരിക്കൽകൂടി ദൈവവിളി കേട്ടല്ലോ)
 • Innu pakal muzhuvan karuna (ഇന്നു പകൽ മുഴുവൻ കരുണയോടെന്നെ)
 • Innu pakal vinayoronnaay (ഇന്നു പകൽ വിനയോരോന്നായ് വന്നെന്നാൽ)
 • Innum ravile vannu njan thiru sannidhi (ഇന്നും രാവിലെ വന്നു ഞാൻ തിരുസന്നിധി)
 • Innumennum ennasrayamay inginim (ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ് ഇങ്ങിനിം)
 • Innushassin prabhaye kanmaan krupa (ഇന്നുഷസ്സിൻ പ്രഭയെ കാൺമാൻ കൃപ തന്ന)
 • Innuvare enne katha priya (ഇന്നുവരെ എന്നെ കാത്ത പ്രിയ)
 • Irangatte daiva sannidhyam ennil (ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം എന്നിൽ)
 • Iravin irul nira theerarai (ഇരവിന്നിരുൾനിര തീരാറായ്)
 • Irikkuvaanoridavum kaanunnilla (ഇരിക്കുവാനൊരിടവും കാണുന്നില്ല)
 • Irul vazhiyil krupatharuvan varumeshu (ഇരുൾ വഴിയിൽ കൃപതരുവാൻ വരുമേശു)
 • Ithenthu bhagyam yeshu nathanodu (ഇതെന്തു ഭാഗ്യമേശുനാഥനോടു ചേർന്നു)
 • Ithinonnum yogyathayille (ഇതിനൊന്നും യോഗ്യതയില്ലേ)
 • Ithra aazhamanennarinjilla (ഇത്ര ആഴമാണെന്നറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ)
 • Ithra maathram enne snehippaan (ഇത്ര മാത്രം എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ)
 • Ithra sneham thanna snehithan (ഇത്ര സ്നേഹം തന്ന സ്നേഹിതൻ ആരുള്ളൂ)
 • Ithramam enne snehippan (ഇത്രമാം എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ)
 • Ithramam snehamekuvan (ഇത്രമാം സ്നേഹമേകുവാൻ)
 • Ithramam snehathe nalki nee palippan (ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ നൽകി നീ പാലിപ്പാൻ)
 • Ithramel ithramel enne snehichuvo (ഇത്രമേൽ ഇത്രമേൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചുവോ)
 • Ithranal rakshaka yesuve ithramam (ഇത്രനൽ രക്ഷകാ യേശുവേ ഇത്രമാം സ്നേഹം നീ)
 • Ithranalum njan arinjathalle (ഇത്രനാളും ഞാൻ അറിഞ്ഞതല്ലേ)
 • Ithratholam enne kondu (ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ)
 • Ithratholam jayam thanna (ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം)
 • Ithratholam konduvaruvaan (ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ)
 • Ithratholam yahova sahayichu (ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോളം)
 • Ithrayere snehikkuvaan njaan (ഇത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുവാൻ)
 • Ithrayum snehichal poraa (ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ)
 • Ithu yahova undakkiya (ഇതു യഹോവയുണ്ടാക്കിയ സുദിനം)
 • Ithupoloru kalathinallo nine (ഇതുപോലൊരു കാലത്തിനല്ലോ നിന്നെ)
 • Ithuvare enne nadathiya daivam (ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയ ദൈവം)
 • Ithuvareyenne karuthiya naatha (ഇതുവരെയെന്നെ കരുതിയ നാഥാ ഇനിയെനിക്കെന്നും)
 • Itramaathram sneham nalkiduvaan (ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം നൽകിടുവാൻ)
 • Ivide neeyetta paadukalkkellaam (ഇവിടെ നീയേറ്റ പാടുകൾക്കെല്ലാം പ്രതിഫലമെണ്ണി)
 • Iyobineppol njaan kaanunnu (ഈയോബിനെപ്പോൽ ഞാൻ കാണുന്നു)
 • Jay vili por vili uchathil muzakidam vikathe nam (ജയ് വിളി പോർ വിളി ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കിടാം വെകാതെ)
 • Jaya jaya jaya geetham (ജയ ജയ ജയ ഗീതം ഉന്നതനാമെന്നേശുവിനായ്‌)
 • Jaya jaya kristhuvin thirunamam papikalkana (ജയ ജയ ക്രിസ്തുവിൻ തിരുനാമം പാപികൾക്കാനന്ദ)
 • Jayageetham padi nammal (ജയഗീതം പാടി നമ്മൾ ജയഭേരി മുഴക്കിയാത്ര ചെയ്യാം)
 • Jayali njaan jayali en (ജയാളി ഞാൻ ജയാളി എൻ)
 • Jayam Jayam Halleluyah JayamJayam (bapt) (ജയം ജയം ഹല്ലേലുയ്യാ ജയം ജയം എ​പ്പോഴും)
 • Jayam Jayam halleluyah (ജയം ജയം ഹല്ലേലുയ്യാ യേശുവേ)
 • Jayam Jayam kollum nam jayam kollum (ജയം ജയം കെള്ളും നാം ജയം കെള്ളും നാം)
 • Jayam jayam yeshu namathil (ജയം ജയം യേശു നാമത്തിൽ)
 • Jayam jayam yeshuvin (ജയം ജയം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം)
 • Jayam jayam yeshuvinnu divya rakshakan (ജയം ജയം യേശുവിന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ)
 • Jayam tharume yeshu jayam (ജയം തരുമെ യേശു ജയം തരുമെ)
 • Jayathinte geethangal (ജയത്തിന്റെ ഗീതങ്ങൾ പാടിടുവാൻ)
 • Jayaverarai naam porveerarai (ജയവീരരായ് നാം പോർ വീരരായ്)
 • Jayikkume suvishesham lokam jayikkume (ജയിക്കുമേ സുവിശേഷ ലോകം ജയിക്കുമേ നശി)
 • Jayikkunnone jeeva vrikshaphalam (ജയിക്കുന്നോന് ജീവ വൃക്ഷഫലം കൊടുക്കും)
 • Jeeva nadiye aathma nayakane (ജീവനദിയേ ആത്മനായകനേ)
 • Jeeva nayaka Jeeva nayaka (ജീവനായകാ ജീവനായകാ)
 • Jeeva vathilakum yeshu nayaka (ജീവ വാതിലാകുമേശു നായക നീ വാഴ്ക)
 • Jeevan nalkum vachanathin (ജീവൻ നൽകും വചനത്തിൻ വഴി പോകാം)
 • Jeevane en jeevane namo namo (ജീവനേ എൻ ജീവനേ നമോ നമോ പാപികൾക്കമിതാ)
 • Jeevanodu uyarnnavane ange (ജീവനോടുയിർന്നവനെ അങ്ങേ)
 • Jeevante uravidam kristhuvathre navinal (ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രേ നാവിനാലവനെ)
 • Jeevante uravidamaam naatha (ജീവന്റെ ഉറവിടമാം നാഥാ)
 • Jeevanulla aaradhanayay (ജീവനുള്ള ആരാധനയായ്‌)
 • Jeevanulla devne varu jevavakyam (ജീവനുള്ള ദേവനേ വരൂ ജീവവാക്യം ഓതുവാൻ)
 • Jeevanum thannu enne (ജീവനും തന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത)
 • Jeevanum thannu namme (ജീവനും തന്നു നമ്മെ രക്ഷിച്ച യേശുവേ)
 • Jeevanundaam eka nottathal krooshinkal (ജീവനുണ്ടാം ഏക നോട്ടത്താൽ ക്രൂശിങ്കൽ)
 • Jeevikkunnu enkil krishthuvinay (ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനായ്)
 • Jeevitha bhaaratthaal en hridhayam (ജീവിതഭാരത്താൽ എൻ ഹൃദയം തളരുമ്പോൾ)
 • Jeevitha patha egotenorka jevante (ജീവിത പാത എങ്ങോട്ടെന്നോർക്ക ജീവന്റെ)
 • Jeevitha pathayil enikenthellam (ജീവിത പാതയിൽ ഇനി എനിക്കെന്തെല്ലാം)
 • Jeevitha yathrakkara kaladikal (ജീവിത യത്രക്കാരാ കാലടികൾ എങ്ങോട്ട്)
 • Jeevitha yathrayil anudinavum (ജീവിത യാത്രയിൽ അനുദിനവും)
 • Jeevitham mediniyil (ജീവിതം മേദനിയിൽ ശോഭിക്കുന്നോർ)
 • Jeevithathin naathaa (ജീവിതത്തിൻ നാഥാ)
 • Jibratar paaramel thattum (ജിബ്രാട്ടർ പാറമേൽ തട്ടും തിരപോൽ-ഈ)
 • Jyothis pole njan shoficheeduvan (ജ്യോതിസ് പോലെ ഞാൻ ശോഭിച്ചിട്ടുവാൻ)
 • Kadannu vanna pathakale (കടന്നു വന്ന പാതകളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ)
 • Kadukolam vishvaasathaal (കടുകോളം വിശ്വാസത്താൽ കഠിനമാം)
 • Kahala naadam muzhangidume (കാഹള നാദം മുഴങ്ങിടുമേ)
 • Kahala shabdham vanil muzangum (കാഹളശബ്ദം വാനിൽ മുഴങ്ങും)
 • Kahalam dhvanichidaaraay karthan (കാഹളം ധ്വനിച്ചിടാറായ് കർത്തനേശു വാനിൽ)
 • Kahalam dhvanichidaaraay priyan (കാഹളം ധ്വനിച്ചീടാറായ് പ്രിയനേശു വന്നീടാറായ്)
 • Kahalam kathukalil kettidarai (കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറായ് ദൈവദൂതർ)
 • Kahalam kettidarayi nazhika (കാഹളം കേട്ടിടാറായി നാഴിക എത്തിടാറായ്)
 • Kahalam muzhakki daiva doothar (കാഹളം മുഴക്കി ദൈവ ദൂതർ)
 • Kahalam muzhangidum doothararthu (കാഹളം മുഴങ്ങിടും ദൂതരാർത്തു പാടിടും)
 • Kahalanadam kelkarai kunjatin kante (കാഹളനാദം കേൾക്കാറായ് കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തേ)
 • Kahalanadham kelkan neramai (കാഹളനാദം കേൾക്കാൻ നേരമായ്)
 • Kahalangal muzhangeedum (കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങീടും വാനമേഘത്തിൽ)
 • Kaithaalathode thappinode nrithathode (കൈത്താളത്തോടെ തപ്പിനോടെ നൃത്തത്തോടെ)
 • Kaivittu ellaarum enneyennum (കൈവിട്ടു എല്ലാരും എന്നെയെന്നും)
 • Kakkanam dinam thorum karunayil (കാക്കണം ദിനംതോറും കരുണയിൽ നീ)
 • Kal chavittum deshamellaam (കാൽ ചവിട്ടും ദേശമെല്ലാം എൻ കർത്താവിനു)
 • Kalam aasannamayi (കാലം ആസന്നമായി കാന്തൻ യേശുവരാറായ്)
 • Kalamilliniyum priyanenne (കാലമില്ലിനിയും പ്രിയനെന്നേ കൊണ്ടു പോകാൻ)
 • Kalpathikkum dheshamellaam (കാൽപതിക്കും ദേശമെല്ലാം)
 • Kalvari kalvari karthan (കാൽവറി കാൽവറി കർത്തൻ നിൻ നിണം)
 • Kalvari kalvari nin sneham varnnippa (കാൽവറി കാൽവറി നിൻ സ്നേഹം വർണ്ണി)
 • Kalvari krushil kanum snehathin (കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണും സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണത)
 • Kalvari krushil kanunna daivathin (കാൽവറി ക്ര്യൂശിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം)
 • Kalvari krushile raktham (കാൽവറി ക്രൂശിലെ രക്തം)
 • Kalvari krushile snehame enne (കാൽവറി ക്രൂശിലെ സ്നേഹമേ)
 • Kalvari krushilithaa yeshunathan (കാൽവറി ക്രൂശിലിതാ യേശുനാഥൻ)
 • Kalvari krushinmel enikkay maricha (കാൽവറി ക്രൂശിന്മേൽ എനിക്കായ് മരിച്ച കർത്തനെ)
 • Kalvari kunnil koluthiya deepam (കാൽവറി കുന്നിൽ കൊളുത്തിയ ദീപം)
 • Kalvari kunnil nathan yagamaay (കാൽവറി കുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായ് മാറി)
 • Kalvari kunnile snehame (കാൽവറി കുന്നിലെ സ്നേഹമേ)
 • Kalvari kunninmel enperkkay (കാൽവറി കുന്നിന്മേൽ എൻപേർക്കയ് ചിന്തി നീ)
 • Kalvari kurishathil yagamay thernnoru (കാൽവറിക്കുരിശതിൽ യാഗമായ് തീർന്നൊരു)
 • Kalvari malamel enthinai (Ezayakumente) (കാൽവറി മലമേൽ എന്തിനായ്)
 • Kalvari malamukalil kandu (കാൽവറി മലമുകളിൽ കണ്ടു ഞാൻ)
 • Kalvari unarthunna ormmakale (കാൽവറി ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളെ)
 • Kalvariyil aa kolamarathil (കാൽവറിയിൽ ആ കൊലമരത്തിൽ)
 • Kalvariyil en perkkaho (കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ)
 • Kalvariyil ente perkkaay jeevan than (കാൽവറിയിൽ എന്റെ പേർക്കായ് ജീവൻ)
 • Kalvariyil kanum sneham albutham (കാൽവറിയിൽ കാണും സ്നേഹം അത്ഭുതം)
 • Kalvariyil ninakkai Karthan (കാൽവറിയിൽ നിനക്കായ് കർത്തൻ കരുതിയ)
 • Kalvariyil ninte perkkay than (കാൽവറിയിൽ നിന്റെ പേർക്കായ് തൻജീവനെ)
 • Kalvariyil van krushathil (കാൽവറിയിൽ വൻ ക്രൂശതിൽ കാരിരുമ്പാണി)
 • Kalvariyil yagamaay en Yeshu (കാൽവറിയിൽ യാഗമായ് എൻ യേശുനാഥൻ)
 • Kanamenikkente rakshithave ninte (കാണാമെനിക്കെന്റെ രക്ഷിതാവേ നിന്റെ)
 • Kanamine kanamine ennaanandama (കാണാമിനീ കാണാമിനീ യെന്നാനന്ദമാമെന്നേ)
 • Kandalo aalariyukilla (കണ്ടാലോ ആളറിയുകില്ല)
 • Kandalum kalvariyil kurishil shirassathum (കണ്ടാലും കാൽവറിയിൽ കുരിശിൽ ശിരസ്സതും)
 • Kandeedukaa nee kaalvarikrooshil (കണ്ടീടുകാ നീ കാൽവറി ക്രൂശിൽ)
 • Kanivin karangal dinam vazhi nadathum (കനിവിൻ കരങ്ങൾ ദിനം വഴി നടത്തും)
 • Kankal uyarthunnu njan (കൺകളുയർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ)
 • Kankale kandiduka kaalvari malamukalil (കൺകളെ കണ്ടിടുക കാൽവറി മലമുകളിൽ)
 • Kannin manipol enne karuthum (കണ്ണിൻ മണിപോൽ എന്നെ കരുതും)
 • Kannukondu kandathorthal (കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടതോർത്താൽ)
 • Kannuneer illath nattil (കണ്ണുനീർ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ നാം)
 • Kannuneer kanunna ente daivam (കണ്ണുനീർ കാണുന്ന എന്റെ ദൈവം)
 • Kannuneer maari vedanakal (കണ്ണുനീർ മാറി വേദനകൾ എന്നു മാറുമോ)
 • Kannuneer marum vedanakal neengum (കണ്ണുനീർ മാറും വേദനകൾ നീങ്ങും കഷ്ടപ്പാടും)
 • Kannuneer thazhvarayil njanetam (കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ ഞാനേറ്റം വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ)
 • Kannunerennu marumo vedanakal (കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ വേദനകൾ എന്നു തീരുമോ)
 • Kantha varavu kathu kathu (കാന്താ വരവു കാത്തു കാത്തു ഞങ്ങൾ എത്രനാൾ)
 • Kanthaa thaamasamenthaho (കാന്ത താമസമെന്തഹോ? വന്നിടാനേശു)
 • Kanthanam yeshu velippedaray (കാന്തനാം യേശു വെളിപ്പെടാറായ്…)
 • Kanthane kanuvanaarthi valarunne (കാന്തനെ കാണുവാനാർത്തി വളരുന്നേ)
 • Kanuka nee kalvari (കാണുക നീ കാൽവറി)
 • Kanuka nee yeshuvin snehathe (കാണുക നീ യേശുവിൻ സ്നേഹത്തെ)
 • Kanuka neeya karvariyil (കാണുക നീയാ കാൽവറിയിൽ)
 • Kanuka neeyi karunyavane kurishathil (കാണുക നീയി കാരുണ്യവാനേ കുരിശതിൽ)
 • Kanuka neya kalvari thannil karirumpa (കാണുക നീയാ കാൽവറി തന്നിൽ കാരിരു)
 • Kanum daivathin karuthal (കാണും ദൈവത്തിൻ കരുതൽ)
 • Kanum njan en yeshuvin roopam (കാണും ഞാൻ എൻ യേശുവിൻ രൂപം)
 • Kanum njan kanum njan (കാണും ഞാൻ കാണും ഞാൻ)
 • Kanum njanen mokshapure (കാണും ഞാനെൻ മോക്ഷപുരേ)
 • Kanum vare ini naam (till we meet) (കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മിൽ കൂടെ)
 • Kanum vare ini nam thammil kude (കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മിൽ കൂടെ)
 • Kanum vegam njaan enne snehichavane (കാണും വേഗം ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനെ)
 • Kanunnu dure sura naadine njaan (കാണുന്നു ദൂരെ സുരനാടിനെ ഞാൻ)
 • Kanunnu kalvari darshanam (കാണുന്നു കാൽവറി ദർശനം എൻമുമ്പിൽ)
 • Kanunnu njaan ente vishvasa (കാണുന്നു ഞാനെന്റെ വിശ്വാസ കൺകളാൽ)
 • Kanunnu njaan natha ennum (കാണുന്നു ഞാൻ നാഥാ എന്നും)
 • Kanunnu njaan vishvaasathin kankaal (കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൻ കൺകളാൽ)
 • Kanunnu njaan vishwaasathaal en (കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ എൻ മുൻപിൽ)
 • Kanunnu njaan yahil enikaashrayoru (കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ എനിക്കാശ്രയമായൊരു)
 • Kanunnu njaan yahil shashvatha sangketham (കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ ശാശ്വത സങ്കേതം)
 • Kanunnu njaan yeshuvine (കാണുന്നു ഞാൻ യേശുവിനെ)
 • Kanunnu njaanoru vishudha (കാണുന്നു ഞാനൊരു വിശുദ്ധസഭ)
 • Karakavinjozhukum karunayin karangal (കാരകവിഞ്ഞൊഴുകും കരുണയിൻ കരങ്ങൾ)
 • Karakavinjozhukum nadhi pole (കരകവിഞ്ഞൊഴുകും നദി പോലെ)
 • Karthadhi karthavakum (കർത്താധി കർത്താ)
 • Karthan karathal vahichedume (കർത്തൻ കരത്താൽ വഹിച്ചിടുമെ)
 • Karthan namam ethrayo (കർത്തൻ നാമം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം)
 • Karthan nee karthan nee (He is Lord) (കർത്തൻ നീ (2) മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേ)
 • Karthan sneham ennumullathe than (കർത്തൻ സ്നേഹം എന്നുമുള്ളത്)
 • Karthan sneham mathram ennulileyini (കർത്തൻ സ്നേഹം മാത്രം എന്നുള്ളിലെയിനി)
 • Karthan thanna nal vagdhanam (കർത്തൻ തന്ന നൽ വാഗ്ദാനം)
 • Karthan vannidum mekhamathil namme (കർത്തൻ വന്നിടും മേഘമതിൽ നമ്മെ ചേർത്തിടും)
 • Karthan varunnu vegam varunnu (കർത്തൻ വരുന്നു വേഗം വരുന്നു)
 • Karthananen thuna pedikkayilla (കർത്തനാണെൻ തുണ പേടിക്കയില്ല ഞാൻ)
 • Karthane vazthi vazthi vanangi ennanekuma (കർത്തനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി വണങ്ങി)
 • Karthaneshu vaanil vannidaray (കർത്തനേശു വാനിൽ വന്നിടാറായ്)
 • Karthaneshu vaanil vararray (കർത്തനേശു വാനിൽ വരാറായ്)
 • Karthaneshu vaanil varuvaan thante (കർത്തനേശു വാനിൽ വരുവാൻ തന്റെ)
 • Karthanil aarthu santhoshikka (കർത്തനിൽ ആർത്തു സന്തോഷിക്ക)
 • Karthav uyirththuyare innum (കർത്താവുയിർത്തുയരേ ഇന്നും നമുക്കായി)
 • Karthavariyathe enikkonnum (കർത്താവറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല)
 • Karthave devanmaril ninaku (കർത്താവേ ദേവന്മാരിൽ നിനക്കു-തുല്യനായാർ)
 • Karthave eekename ninte krupa (കർത്താവേയേകണമേ നിന്റെ കൃപ)
 • Karthave nee cheitha nanmakal (കർത്താവേ നീ ചെയ്ത നന്മകളൊർക്കുമ്പോൾ)
 • Karthave nin padathil njanitha vannidunne (കർത്താവേ നിൻ പാദത്തിൽ ഞാനിതാ വന്നീടുന്നു)
 • Karthave nin roopam enikkellayppozum (കർത്താവേ നിൻ രൂപം എനിക്കെല്ലായ്​‍പ്പോഴും)
 • Karthave ninte koodarathil (കർത്താവെ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ)
 • Karthave umathu -Tamil (കർത്താവെ ഉമതു കൂടാരത്തിൽ)
 • Karthaven nalloridayan (കർത്താവെൻ നല്ലോരിടയൻ)
 • Karthavente balavum (കർത്താവെന്റെ ബലവും സങ്കേതവും)
 • Karthavente sangkethavum (കര്‍ത്താവെന്‍റെ സങ്കേതവും)
 • Karthavesu kudeyundu (കർത്താവേശു കൂടെയുണ്ട്)
 • Karthavil eppozhum santho (കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഞാൻ)
 • Karthavil nam sammelippin (കർത്താവിൽ നാം സമ്മേളിപ്പിൻ)
 • Karthavil santhosham avan en balam (കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനെൻ ബലം)
 • Karthavil santhoshikkum eppozhum (കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും എപ്പോഴും)
 • Karthavilennum ente aashrayam (കർത്താവിലെന്നും എന്റെ ആശ്രയം കർത്ത്യസേവ)
 • Karthavin bhakthanmaar vagdatha (കർത്താവിൻ ഭക്തന്മാർ വാഗ്ദത്ത നാടതിൽ)
 • Karthavin gambhera naadam (കർത്താവിൻ ഗംഭിര നാദം കേൾക്കാറായ്)
 • Karthavin karuthulla bhujam (കർത്താവിൻ കരുത്തുള്ള ഭുജം ഒന്നുകാൺമാൻ)
 • Karthavin priya snehithare (കർത്താവിൻ പ്രിയ സ്നേഹിതരേ)
 • Karthavin sneham (The steadfast love) (കർത്താവിൻ സ്നേഹം അചഞ്ചലമെന്നും)
 • Karthavin snehathil ennum vasichiduvan (കർത്താവിൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും വസിച്ചിടുവാൻ)
 • Karthavin varavettam aduthuvallo (കർത്താവിൻ വരവേറ്റം അടുത്തുവല്ലോ)
 • Karthavin varavil name eduthidumpol (കർത്താവിൻ വരവിൽ നമ്മെ എടുത്തിടുമ്പോൾ)
 • Karthavinay naam jeevikkuka (കർത്താവിനായി നാം ജീവിക്കുക)
 • Karthavinay parilente jeevka (കർത്താവിനായ് പാരിലെന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം)
 • Karthavine naam sthuthikka (കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്ക ഹേ! ദൈവമക്കളേ)
 • Karthavinnishdam cheyvaan (കർത്താവിന്നിഷ്ടം ചെയ്വാൻ നിൻ ഹിതം)
 • Karthavu bhavanam paniyathe (കർത്താവു ഭവനം പണിയാതെ വന്നാൽ)
 • Karthavu njangalkku sangkethama (കർത്താവു ഞങ്ങൾക്കു സങ്കേതമാണെന്നും)
 • Karthavu thaan varum vegam than (കർത്താവു താൻ വരും വേഗം തൻ വചനം സത്യമേ)
 • Karthavu than gambeera nadathodum (കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന)
 • Karthavu vanil vaneedarai prathibalam (കർത്താവു വാനിൽ വന്നിടാറായ് പ്രതിഫലം)
 • Karthavu veendum vararay (കർത്താവു വീണ്ടും വാരാറായി)
 • Karthru divasathil njaan aathma (കർത്തൃദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായ്‌)
 • Karthru kahalam vanil kelkarayi (കർത്തൃകാഹളം വാനിൽ കേൾക്കാറായ്)
 • Karthru kahalam yuganthya (when the trumpet) (കർത്തൃ കാഹളം യുഗാന്ത്യ (when the trumpet))
 • Karthru naamathinaayi jeevichidaam (കർത്തൃനാമത്തിനായി ജീവിച്ചീടാം)
 • Karuna nidhiye kalvari anpe aa aa nee (കരുണാനിധിയേ കാൽവറി അൻപെ ആ ആ)
 • Karuna niranjavane kuravukal (കരുണ നിറഞ്ഞവനേ കുറവുകൾ)
 • Karuna rasarashe karthave (കരുണാരസരാശേ കർത്താവേ)
 • Karuna sagarame kaniyoo deva (കരുണാ സാഗരമേ കനിയൂ ദേവാ)
 • Karunaardhramaam nin mizhikalil (കരുണാർദ്രമാം നിൻ മിഴികളിൽ കണ്ടു ഞാൻ)
 • Karunayin daivame nin (കരുണയിൻ ദൈവമേ നിൻ കൃപ എന്റെ ബലം)
 • Karunayin kalangal maridume (കരുണയിൻ കാലങ്ങൾ മാറിടുമേ)
 • Karunayin sagarame shoka kodum (കരുണയിൻ സാഗരമേ ശോകകൊടും വെയിലേ)
 • Karunyakkadaleshan kavalunde (കാരുണ്യക്കടലീശൻ കാവലുണ്ടെനിക്കനിശം)
 • Karunyapurakkadale karalaliyuka dina (കാരുണ്യപൂരക്കടലേ! കരളലിയുക ദിനമനു)
 • Karunyavane karunyavane (കാരുണ്യവാനേ കാരുണ്യവാനേ)
 • Karunyavaridhea kaniyanamea (കാരുണ്യ വാരിധേ കനിയേണമേ)
 • Karuthunna karthan koodeyullappol (കരുതുന്ന കർത്തൻ കൂടെയുള്ളപ്പോ​‍ൾ)
 • Karuthunna yeshu ente (കരുതുന്ന യേശു എന്റെ കൂടെയുള്ളതാൽ)
 • Karuthunnavan avanallayo kakkunnavan (കരുതുന്നവൻ അവനല്ലയോ കാക്കുന്നവൻ)
 • Karuthunnavan enne kaakkunnavan (കരുതുന്നവൻ എന്നെ കാക്കുന്നവൻ)
 • Karuthunnavan karthanallayo (കരുതുന്നവൻ കർത്തനല്ലയോ)
 • Karuthunnavan njan allayo (കരുതുന്നവൻ ഞാൻ അല്ലയോ കലങ്ങുന്ന)
 • Kashtangallil patharukilla (കഷ്ടങ്ങളിൽ പതറുകില്ല നഷ്ടങ്ങളിൽ തളരുകില്ല)
 • Kashtathakal daivame (കഷ്ടതകൾ ദൈവമേ)
 • Kashtathayeridumpol en nathhan (കഷ്ടതയേറിടുമ്പോൾ എൻ നാഥൻ തൻ)
 • Kashtathayilente sailavum (കഷ്ടതയിൽ എന്റെ ശൈലവും)
 • Kastangal saramilla kannuneer (കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല…കണ്ണുനീർ സാരമില്ല.)
 • Kathirikkum vishudhare (കാത്തിരിക്കും വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാനായ്)
 • Kathirikunna than sudimanmar ganam (കാത്തിരിക്കുന്ന തൻ ശുദ്ധിമാന്മാർ ഗണം)
 • Kathirunna naladuthithaa kanthaneshu (കാത്തിരുന്ന നാളടുത്തിതാ കാന്തനേശു)
 • Kathu kathekanai nin varavorthu (കാത്തു കാത്തേകനായ് നിൻ വര വോർത്തു)
 • Kathu kathu nilkkunne najan yeshuve (കാത്തു കാത്തു നിൽക്കുന്നേ ഞാൻ യേശുവേ)
 • Kazhinja vathsaram karunayodenne (കഴിഞ്ഞ വത്സരം കരുണയോടെന്നെ)
 • Kazhivalla nin – Njangal ithuvare (കഴിവല്ലാ നിൻ കൃപയാണെ – ഞങ്ങൾ ഇതു വരെ)
 • Kazinja vashangalelam maranathin (കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെല്ലാം മരണത്തിൻ)
 • Kiredamenikay neeyorukkum (കിരീടമെനിക്കായ് നീയൊരുക്കും)
 • Kode ninakku nalkappedum (കൊട് നിനക്ക് നൽകപ്പെടും അള നിനക്ക്)
 • Kodi kodi dootharumaay (കോടി കോടി ദൂതരുമായി യേശുരാജൻ വരും)
 • Kodi soorya prabhayerum (കോടി സൂര്യപ്രഭയേറും രാജാരാജാ നിന്റെ)
 • Kodi uyarthuvin jayathin kodi (കൊടി ഉയർത്തുവിൻ ജയത്തിൻ കൊടി)
 • Kodiya kattadikkename aathma (കൊടിയ കാറ്റടിക്കേണമേ ആത്മ മന്ദമാരുതനെ)
 • Kodumkaatalarumpol mathilinmel (കൊടുങ്കാറ്റലറുമ്പോൾ മതിലിന്മേൽ ഭയങ്കരന്മാരുടെ)
 • Kodumkattadichu aluyarum van sagarathin (കൊടുങ്കാടിച്ചു അലയുയരും വൻ സാഗരത്തിൻ)
 • Koodaramaam bhauma bhavanm (കൂടാരമാം ഭൗമഭവനമൊന്നഴിഞ്ഞാൽ)
 • Koodaramam bhavanam vittozhinjedum (കൂടാരമാം ഭവനം വിട്ടൊഴിഞ്ഞീടും)
 • Koode parkka neram (abide with me) (കൂടെ പാർക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ)
 • Koodeyunde yeshuven koodeyunde (കൂടെയുണ്ട് യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്)
 • Koodu koottum njan yagapedathin (കൂടു കൂട്ടും ഞാൻ യാഗപീഠത്തിൻ കൊമ്പിൽ)
 • Koodundu priyanen charave (കൂടുണ്ട് പ്രീയനെൻ ചാരവെ ചാരിടും ഞാൻ)
 • Kooduvittoduvil njanen nattil (കൂടുവിട്ടൊടുവിൽ ഞാനെൻ നാട്ടിൽ വീടിന്റെ)
 • Koorirul niranja lokathil (കൂരിരുൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ)
 • Koorirul pathayil naam (കൂരിരുൾ പാതയിൽ നാം)
 • Koorirul thingidum thaazhvara (കൂരിരുൾ തിങ്ങിടും താഴ്വര കാൺകയിൽ)
 • Koorirulil deepamaay anayum (കൂരിരുളിൽ ദീപമായ് അണയും)
 • Koottinayi yeshu en koodeyunde (കൂട്ടിനായി യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്)
 • Koythu varunnu phalashekharavum (കൊയ്ത്തുവരുന്നു ഫലശേഖരവും വരുന്നു)
 • Kristhen kaiyil njan aayirikke (ക്രിസ്തെൻ കൈയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കെ)
 • Kristheshu naadhante paadangal (ക്രിസ്തേശുനാഥന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരും)
 • Kristheshu nayakan vanil vannidume (ക്രിസ്തേശു നായകൻ വാനിൽ വന്നീടുമേ)
 • Kristheshuvil nam paniyam (ക്രിസ്തേശുവിൽ നാം പണിയാം)
 • Kristheya jevitham enthaanandam (ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്താനന്ദം തന്നിടുന്ന)
 • Kristheya jevitham saubhagya jevitham (ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ)
 • Kristhu nammude moola kallu (ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മൂല കല്ല്)
 • Kristhu nammude nethavu venu (ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നേതാവു വീണു കുമ്പിടാം)
 • Kristhu yeshuvin svaathanthryam (ക്രിസ്തുയേശുവിൻ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴക്കീടുവാൻ)
 • Kristhunaadhan enikkullavan njaanum (ക്രിസ്തുനാഥനെനിക്കുള്ളവൻ ഞാനുമവനുള്ളവനാം)
 • Kristhuvil jayaliyanu naam (ക്രിസ്തുവിൽ ജയാളിയാണു നാം)
 • Kristhuvil naam thikanjavarakuvan (ക്രിസ്തുവിൽ നാം തികഞ്ഞവരാകുവാൻ)
 • Kristhuvin bhaktharin prathyashaye (ക്രിസ്തുവിൻ ഭക്തരിൻ പ്രത്യാശയേ)
 • Kristhuvin dhera senakale koodin (ക്രിസ്തുവിൻ ധീരസേനകളെ കൂടിൻ)
 • Kristhuvin impa gaanam ennume ennude (ക്രിസ്തുവിൻ ഇമ്പഗാനമെന്നുമേ എന്നുടെ ജീവ)
 • Kristhuvin janangale namukku haa (ക്രിസ്തുവിൻ ജനങ്ങളേ നമുക്കു ഹാ! ജയം)
 • Kristhuvin naamathe sthuthikka (ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തെ സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും)
 • Kristhuvin sathya sakshikal nam (ക്രിസ്തുവിൻ സത്യസാക്ഷികൾ നാം)
 • Kristhuvin sena veerare uyarthiduvin (ക്രിസ്തുവിൻ സേനവീരരെ ഉയർത്തിടുവിൻ)
 • Kristhuvinai nam valaram (ക്രിസ്തുവിനായ് നാം വളരാം)
 • Kristhuvinodoruvan chernnidumpol (ക്രിസ്തുവിനൊടൊരുവൻ ചേർന്നിടുമ്പോൾ)
 • Kristhuvinte bhaavam ullavaraayi (ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ഉള്ളവരായി നാം)
 • Kristhuvinte danam ethra madhuram (ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം)
 • Kristhuyeshu maaraathavan (ക്രിസ്തുയേശു മാറാത്തവൻ)
 • Kristhya jeevitham pol bhagyam (ക്രിസ്ത്യജീവിതം പോൽ ഭാഗ്യം പാരിലെന്തുള്ളു)
 • Kristhya jeevithamenthoru madhurya (ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമെന്തൊരു മാധുര്യമാണതെൻ)
 • Kristhya sainyame vaa (Onward Christian soldiers) (ക്രിസ്ത്യ സൈന്യമേ! വാ! പോരിൽ നിരയായ്‌)
 • Krupa karuna niranja maratha (ക്യപ കരുണ നിറഞ്ഞ മാറാത്ത വിശ്വസ്തൻ നാഥാ)
 • Krupa krupa (കൃപ കൃപ കൃപ)
 • Krupa krupamel krupa (കൃപ, കൃപമേൽ കൃപ, കരുണ)
 • Krupa labichorelam sthutichidate daya (കൃപ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചീടട്ടേ ദയ ലഭിച്ചോരെല്ലാം)
 • Krupa mathi yeshu naathaa (കൃപമതി യേശു നാഥാ)
 • Krupa mathi yeshuvin krupamathiyam (കൃപ മതി യേശുവിൻ കൃപമതിയാം)
 • Krupa mathiye krupa mathiye (കൃപ മതിയേ കൃപ മതിയേ എനിക്കു നിൻ കൃപ)
 • Krupa mathiye tiru krupa mathiye (കൃപമതിയേ-തിരു കൃപമതിയേ-തവ)
 • Krupa nidhe enneshuve snehathil (കൃപാ നിധേ എന്നേശുവേ സ്നേഹത്തിൽ)
 • Krupamel krupa choriyu (കൃപമേൽ കൃപ ചൊരിയൂ ദൈവമേ)
 • Krupayal krupayal njanum (കൃപയാൽ കൃപയാൽ ഞാനും പൂർണ്ണനാകും)
 • Krupayal nila nilkkume (കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ)
 • Krupayalathre athmaraksha (കൃപയാലത്രേ ആത്മരക്ഷ അത് വിശ്വാസത്താൽ)
 • Krupayallo krupayallo (കൃപയല്ലോ കൃപയല്ലോ തളർന്നുപോയ നേരത്തി)
 • Krupayarulka varamarulka (കൃപയരുൾക വരമരുൾക)
 • Krupayekane nada nin dasaril (കൃപയേകണേ നാഥാ നിൻ ദാസരിൽ)
 • Krupayerum karthavilen vishvasam (കൃപയേറും കർത്താവിലെൻ വിശ്വാസം അതിനാൽ)
 • Krupayerum nin aajanjayaal (കൃപയേറും നിൻ ആജ്ഞയാൽ)
 • Krupayin athyantha dhanam (കൃപയിൻ അത്യന്ത ധനം മൺപാത്രങ്ങളിൽ)
 • Krupayin uravidam Yeshu nadha (കൃപയിൻ ഉറവിടം യേശു നാഥാ)
 • Krupayude vathilitha puttuvan (കൃപയുടെ വാതിലിതാ പൂട്ടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു)
 • Krupayugam kazhiyarai (കൃപായുഗം കഴിയാറായി)
 • Krupayugam therarayi karthan (കൃപായുഗം തീരാറായി കർത്തൻ)
 • Krushathil aanikalal thungappettavane (ക്രൂശതിൽ ആണികളാൽ തൂങ്ങ​പ്പെട്ടവനെ)
 • Krushathil enikkai jeevanvedinjavine (ക്രൂശതിൽ എനിക്കായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞവനേ)
 • Krusherri enne veendedutha ponnu (ക്രൂശേറി എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത പൊന്നു നാഥനെ)
 • Krushil enikkayi thoongiyone (ക്രൂശിൽ എനിക്കായി തൂങ്ങിയോനെ)
 • Krushil itha krushil ninnum (ക്രൂശിൽ, ഇതാ ക്രൂശിൽ നിന്നും ഒഴുകിവരും സ്നേഹ)
 • Krushil kandu njan nin snehatte (ക്രൂശിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ)
 • Krushil nee ellaam cheythallo (ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ)
 • Krushil ninnum paanjozhukeedunna (ക്രൂശിൽനിന്നും പാഞ്ഞൊഴുകീടുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൻ)
 • Krushil ninnum yeshu (ക്രൂശിൽ നിന്നും യേശു നിന്നെ)
 • Krushile snehame (ക്രൂശിലെ സ്നേഹമേ എനിക്കായ് മുറിവുകളേറ്റവനേ)
 • Krushile snehathe orkkumpol (ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ)
 • Krushile snehathepoloru (ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെപോലൊരു സ്നേഹം)
 • Krushile snehathinay enthu njaan (ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തിനായ് എന്തു ഞാൻ പകരം നല്കും)
 • Krushin maravil njaan varunnithaa enne (ക്രൂശിൻ മറവിൽ ഞാൻ വരുന്നിതാ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കി)
 • Krushin nizhalil neerum (ക്രൂശിൻ നിഴലിൽ നീറും മുറിവിൽ)
 • Krushin sneham ortheedumpol (ക്രൂശിൻ സ്നേഹം ഓർത്തീടുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം)
 • Krushin snehamorkkunnu (ക്രൂശിൻ സ്നേഹമോർക്കുന്നു ഞാൻ)
 • Krushinay nandi (Thank you for the cross) (ക്രൂശിനായ് നന്ദി മറുവില തന്നു നീ എന്റെ)
 • Krushinmel kanunna snehathil (ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ധ്യാനിക്കും)
 • Krushinmel krushinmel kaanunnatharitha (ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്നതാരിതാ പ്രാണ)
 • Krushinte pathayil ananjeduvanay (ക്രൂശിന്റെ പാതയിലണഞ്ഞീടുവാനായ്)
 • Krushithanam en Yeshu enikkay (ക്രൂശിതനാം എൻ യേശുവെ എനിക്കായ്)
 • Krushum vahichaa kunnin meethe (ക്രൂശും വഹിച്ചാ കുന്നിൻമീതെ പോകുവതാരോ)
 • Krushumeduthini njanen Yeshuve (ക്രൂശുമെടുത്തിനി ഞാനെൻ യേശുവേ പിൻ)
 • Krushumendi poyidun njaan (ക്രൂശുമേന്തി പോയിടും ഞാൻ)
 • Kunjattin rakthathil undenikkay (കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടെനിക്കായ് ശുദ്ധിയിപ്പോൾ)
 • Kunjattin thiru rakthathal njan shudhanay (കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരുരക്തത്താൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായ്തീർന്നു)
 • Kunjumnassu vazhi thettikum (കുഞ്ഞുമനസ്സു വഴിതെറ്റിക്കും)
 • Kurishathin darshanam kaanuka paapi (കുരിശതിൻ ദർശനം കാണുക പാപി കാൽവറി)
 • Kurisheduthen nalla manassode (കുരിശ്ശേടുത്തേൻ നല്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ)
 • Kurisheduthen yeshuvine (കുരിശെടുത്തെൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കും ഞാനന്ത്യം)
 • Kurishil rudhiram chorinju (കുരിശിൽ രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു)
 • Kurishin nizalathilirunnu mama (കുരിശിൻ നിഴലതിലിരുന്നു മമ നാഥനെ ധ്യാനിക്കവെ)
 • Kurishin nizhalil thalachaychanudinam (കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം)
 • Kurishinte thanalanete abhayameneshunaya (കുരിശിന്റെ തണലാണെന്റെ അഭയമെന്നേശുനായകാ)
 • Kurisholavum thanirangi vanna (കുരിശോളവും താണിറങ്ങി വന്ന സ്നേഹമേ)
 • Kurishu chumannavane shirassil (കുരിശുചുമന്നവനേ ശിരസ്സിൽ)
 • Kurishu chumannu kalvri mukalil (കുരിശു ചുമന്നു കാൽവറി മുകളിൽ)
 • Kurishum nija tholileduthoru vangrimel (കുരിശും നിജ തോളിലെടുത്തൊരു വൻഗിരിമേൽ)
 • Kuruki njarangi kaathirikkum (കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും)
 • Kuthugalam kondattamae -Tamil (കുതുഹലം കൊണ്ടാട്ടമേ)
 • Kuthuhalam aaghoshame (കുതുഹലം ആഘോഷമേ)
 • Labhichathaaya nanmakalorthu (ലഭിച്ചതായ ന്മകളോർത്തുയെൻ)
 • Lakshangalil sundarane (ലക്ഷങ്ങളിൽ സുന്ദരനെ എനിക്കേറ്റം പ്രിയ)
 • Lakshopa laksham doothar sevithanithaa (ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതർ സേവിതനിതാ യോഹന്നാൻ)
 • Lakshyamathane en aashayathane en jeeva (ലക്ഷ്യമതാണേ എൻ ആശയതാണേ എൻ)
 • Lokam enne kandu (ലോകം എന്നെ കണ്ടു ഞാനൊരു നിന്ദിതനായ്)
 • Lokam ethum yogyamallallo (ലോകം ഏതും യോഗ്യമല്ലല്ലോ)
 • Lokam muzhuvan (ലോകം മുഴുവൻ യേശുവിനായ്)
 • Lokam ninnilulla velli ponniva (leave it there) (ലോകംനിന്നിലുള്ള വെള്ളി പൊന്നിവ-വയ്ക്കുക)
 • Lokam tharunna sughakangal ellam (ലോകം തരുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം)
 • Lokamaam vayalil koythinaayi poyidaam (ലോകാമാം വയലിൽ കൊയ്ത്തിനായി പോയിടാം)
 • Lokamam gambeera varithiyil visvasa kappalil (ലോകമാം ഗംഭീര വാരിധിയിൽ വിശ്വാസകപ്പലിൽ)
 • Lokanthyam aasannamai iee yugam (ലോകാന്ത്യം ആസന്നമായ് ഈ യുഗം കഴിയാറായ്)
 • Lokashoka sagare (count your blessings) (ലോകശോക സാഗരെ നീ മുങ്ങുമ്പോൾ)
 • Lokathilekayashrayam en yeshu mathram (ലോകത്തിലേകയാശ്രയം എൻ യേശുമാത്രം)
 • Lokathin deepamay (here I am to worship) (ലോകത്തിൻ ദീപമായി ഭൂവിൽ ഇറങ്ങിയ)
 • Lokathin mohangal kondu (ലോകത്തിൻ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടു)
 • Lokathin mohangal kondu viranjodi njaan (ലോകത്തിൻ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടു വിരഞ്ഞോടി ഞാൻ)
 • Lokathin papam chumappan yesu (ലോകത്തിൻ പാപം ചുമപ്പാൻ യേശുനായകൻ)
 • Lokathin sukangalil mayangidaruthe papthin (ലോകത്തിൻ സുഖങ്ങളിൽ മയങ്ങീടരുതേ പാപത്തിൻ)
 • Lokathin vazi papa vazi (ലോകത്തിൻ വഴി പാപ വഴി)
 • Loke njanen ottam thikachu svargga (ലോകെ ഞാനെൻ ഓട്ടം തികച്ചു സ്വർഗ്ഗഗേഹേ)
 • Malayalam Song Lyrics (I-L)
  Tagged on: