• Edukka enjeevane ninakkayen (എടുക്ക എൻജീവനെ നിനക്കായെൻ യേശുവേ)
 • Eeka prathyashayakum yeshuve (ഏക പ്രത്യാശയാകും യേശുവേ)
 • Eeka sathya daivameyulloo (ഏക സത്യദൈവമേയുള്ളൂ ഭൂവാസികളെ)
 • Eeliyaavin daivame nee (ഏലിയാവിൻ ദൈവമേ നീ എന്റെയും)
 • Eelohim eelohim lammaa (ഏലോഹിം ഏലോഹിം ലമ്മാ)
 • Eereyamo naliniyum yeshuve kanuvan (ഏറെയാമോ നാളിനിയും യേശുവെ കാണുവാൻ)
 • Eethoru kalathum eethoru nerathum (ഏതൊരു കാലത്തും ഏതൊരു നേരത്തും യേശുവെ)
 • Eethu nerathum praarthana cheyvan (ഏതു നേരത്തും പ്രാർത്ഥന ചെയ്വാൻ)
 • Eettavum nallathellaam (ഏറ്റവും നല്ലതെല്ലാം മുന്‍ കരുതുന്ന)
 • Eezhu nakshathram valangkaiyil pidiche (ഏഴുനക്ഷത്രം വലങ്കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏറെ രാജാമുടി)
 • Eezhu vilakkin naduvil shobha purnnanay (ഏഴു വിളക്കിൻ നടുവിൽ ശോഭ പൂർണനായ്)
 • Ekkaalathilum kristhu maarukilla (എക്കാലത്തിലും ക്രിസ്തു മാറുകില്ല)
 • Ellaa mahathvavum yeshu (എല്ലാ മഹത്വവും യേശുനാഥന്)
 • Ellaa naavum paadi(yogyan nee) (എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും (യോഗ്യൻ നീ))
 • Ellaa naavum padidum (എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശുവിൻ)
 • Ellaa nalla nanmakalum nintethathre (എല്ലാ നല്ല നന്മകളും നിന്റെതത്രേ)
 • Ellaa prashamsakkum yogyan neeye (എല്ലാ പ്രശംസക്കും യോഗ്യൻ നീയേ)
 • Ellaa prathikoolangalum maarum (എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളും മാറും)
 • Ellaa snehathinum eetam yogyan (എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഏറ്റം യോഗ്യനാമെൻ)
 • Ellaa snehathinum eettam (എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഏറ്റം യോഗ്യനായ)
 • Ellaam ange mahathvathinay ellaam (എല്ലാം അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായ് എല്ലാം അങ്ങേ)
 • Ellaam ariyunna unnathan neeye (എല്ലാം അറിയുന്ന ഉന്നതൻ നീയേ)
 • Ellaam daivam nanmayaay cheythu (എല്ലാം ദൈവം നന്മയായ് ചെയ്തു)
 • Ellaam ellaam danamalle (എല്ലാം എല്ലാം ദാനമല്ലേ ഇതൊന്നും)
 • Ellaam ellaam ninte danam (എല്ലാമെല്ലാം നിന്റെ ദാനം)
 • Ellaam kanunna daivam (എല്ലാം കാണുന്ന ദൈവം)
 • Ellaam nanmaikkaye svarga (എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗ്ഗതാതൻ ചെയ്തീടുന്നു)
 • Ellaam nanmakkay marunnu natha (എല്ലാം നന്മക്കായി മാറുന്നു നാഥാ)
 • Ellaam nanmakku enikellam (എല്ലാം നന്മെക്കു എനിക്കെല്ലാം നന്മെക്കു)
 • Ellaam nin kripayaleshuve (എല്ലാം നിൻ കൃപയാലേശുവേ)
 • Ellaam yeshuve enikkellaam yeshuve (എല്ലാമേശുവേ എനിക്കെല്ലാമേശുവേ)
 • Ellaam yeshuve enikkellaam-Tamil (എല്ല‍ാം യേശുവേ എനക്കെല്ല‍ാം യേശുവേ)
 • Ellaamellaam ninte danam (എല്ലാമെല്ലാം നിന്‍റെ ദാനം എല്ലാമെല്ലാം നിന്‍റെ ദാനം)
 • Ellaarum pokanam (എല്ലാരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം)
 • Ellaarum yeshunamathe ennekkum (എല്ലാരും യേശുനാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തീടിൻ)
 • Ellaatinum sthothram cheyam (എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യാം എപ്പോഴും)
 • Ellaattinum pariharamente (എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമെന്റെ)
 • En aasha onne nin koode (എൻ ആശ ഒന്നേ നിൻ കൂടെ പാർക്കേണം)
 • En aasha yeshuvil thanne (എൻ ആശ യേശുവിൽ തന്നെ തൻ നീതിരക്ത)
 • En aashakal tharunnithaa (എൻ ആശകൾ തരുന്നിതാ)
 • En aashrayam en yeshu mathrame (എൻ ആശ്രയം എൻ യേശു മാത്രമേ)
 • En aathmaave chinthikkuka nin (എൻ ആത്മാവേ ചിന്തിക്കുക നിൻ മണവാളൻ വരവെ)
 • En aathmau snehikunen yeshuve (എൻ ആത്മാവു സ്നേഹിക്കുന്നെൻ യേശുവേ)
 • En aathmav snehikkunnen yeshuve (എൻ ആത്മാവ് സ്നേഹിക്കുന്നെൻ യേശുവേ)
 • En aathmave en ullame -Tamil (എൻ ആത്മാവേ എൻ ഉള്ളമേ)
 • En aathmave nee dukhathil vishadikunna (എൻ ആത്മാവേ നീ ദുഃഖത്തിൽ വിഷാദിക്കുന്ന)
 • En aathmave unaruka (എൻ ആത്മാവേ ഉണരുക)
 • En bhavanam manoharam (എൻ ഭവനം മനോഹരം എന്താനന്ദം)
 • En daivam nallaven ennennume (aa nala deshathil) (എൻ ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നുമേ എൻ നാഥൻ)
 • En daivam sarvashakthanai (എൻ ദൈവം സർവ്വശകതനായ് വാഴുന്നു)
 • En daivame neyethra nallavanam (എൻ ദൈവമേ നീയെത്ര നല്ലവനാം വല്ലഭനാം)
 • En daivame nin ishtam pole (kaniyename) (എൻ ദൈവമേ നിൻ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ)
 • En daivame ninakkai dhahikkunne (എൻ ദൈവമെ നിനക്കായ് ദാഹിക്കന്നേ)
 • En daivamenne nadathidunnu (എൻ ദൈവമെന്നെ നടത്തീടുന്നു)
 • En daivathaal kazhiyathathe (എൻ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തത് ഏതുമില്ലാ)
 • En dukha velakal aanadhamakkuvan (എൻ ദുഃഖ വേളകൾ ആനന്ദമാക്കുവാൻ)
 • En hridayam mattuka (change my heart) (എൻ ഹൃദയം മാറ്റുക തിരുഹിതം)
 • En hridayam shubha vachanathal (എൻ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു)
 • En jeevananen Yeshuve (എൻ ജീവനാണെൻയേശു)
 • En jeevitha paathayathil (എൻ ജീവിത പാതയതിൽ)
 • En jeevitha padakathinmel (എൻ ജീവിത പടകതിന്മേൽ)
 • En jeevitham ninte dhanam (എൻ ജീവിതം നിന്റെ ദാനം)
 • En karthaave nin (O Lord my God) (എൻ കർത്താവെ നിൻ കരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച)
 • En kashdangal ellaam thernnedume (എൻ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നീടുമെ)
 • En kristhan yodhavakuvan chernnen (എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ ചേർന്നെൻ തൻ)
 • En kudeyundoruvan en (എൻ കൂടെയുണ്ടൊരുവൻ)
 • En manam puthugetham padi vazhthi (എൻ മനം പുതുഗീതം പാടി വാഴ്ത്തിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ)
 • En maname dinam vazhthuka nee (എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ എന്റെ സർവ്വാന്ത)
 • En maname nee vazhthiduka (എൻ മനമേ നീ വാഴ്ത്തിടുക)
 • En maname nin aadaramen masiha (എൻ മനമെ നിൻ ആദാരമെൻ മശിഹാ രാജരാജൻ)
 • En maname yahovaye (എൻ മനമെ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക നീ)
 • En manamennennum vaazhtheedume (എൻ മനമെന്നെന്നും വാഴ്ത്തീടുമേ സ്തുത്യനാം)
 • En manassuyarunnaho (psalm 45) (എൻ മനസുയരുന്നഹോ നൻമയേറും വചനത്താൽ)
 • En nathane (ie bandham) (എൻ നാഥനെ (ഈ ബന്ധം))
 • En nathane ettu cholvaan (എൻ നാഥനെ ഏററുചൊൽവാൻ)
 • En neethiyum vishuddiyum (എൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും എൻ യേശുവും തൻ രക്തവും)
 • En pakshamaayen karthan cherum (എൻ പക്ഷമായെൻ കർത്തൻ ചേരും തൻ രക്ഷയിൽ)
 • En pathakal ellam ariyunnavan (എൻ പാതകൾ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ)
 • En perkaai jeevane thanna enneyeshuve (എൻപേർക്കായ് ജീവനെ തന്ന എന്നേശുവേ)
 • En perkai jeevan vedinja en prana (എൻപേർക്കായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ എൻ പ്രാണപ്രീയ)
 • En perkkaai jeevan vaikkum prabho (എൻ പേർക്കായ് ജീവൻ വയ്ക്കും)
 • En perkkay jeevan thanna nathhane (എൻപേർക്ക് ജീവൻ തന്ന നാഥനേ അങ്ങേയ്ക്കാ)
 • En perkkayi krooshil maricha nathhaa (എൻ പേർക്കായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചനാഥാ)
 • En prana priyanakum en Yeshuve (എൻ പ്രാണപ്രിയനാകും എൻ യേശുവേ)
 • En prananathan ennu varum ennu (എൻ പ്രാണനാഥൻ എന്നു വരും എന്നു തീരും എൻ)
 • En prananathaneshu vanniduvan (എൻ പ്രാണനാഥനേശു വന്നിടുവാൻ)
 • En pranapriya nin snehamorthe (എൻ പ്രാണപ്രിയ നിൻ സ്നേഹമോർത്ത്)
 • En pranapriyan yeshu en ullil (എൻ പ്രാണപ്രിയൻ യേശു എൻ ഉള്ളിൽ വന്നതാൽ)
 • En prema kanthanam yeshuve (എൻ പ്രേമകാന്തനാം യേശുവേ ആ സുന്ദരനെ)
 • En premagethamam (എൻ പ്രേമഗീതമാം എൻ യേശുനാഥാ നീ)
 • En priya nin vankaram ene thangi (എൻ പ്രിയാ നിൻ വൻകരം എന്നെ താങ്ങി)
 • En priya ninne njan ennu kanum (എൻപ്രിയാ നിന്നെ ഞാൻ എന്നു കാണും)
 • En priya rakshakane mahimonnathanam (എൻ പ്രിയ രക്ഷകനെ മഹിമോന്നതനാം പതിയെ)
 • En priya rakshakane ninne kanman (എൻ പ്രിയ രക്ഷകനെ നിന്നെ കാണ്മാൻ)
 • En priya rakshanan neethiyin suryanai (എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായ്)
 • En priya yeshu rakshakane (എൻ പ്രിയ യേശു രക്ഷകനെ നിൻ)
 • En priyan valam karathil pidichenne nadathi (എൻ പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു)
 • En priyan varunnu megharoodanay (എൻ പ്രിയൻ വരുന്നു മേഘാരൂഢനായ്‌)
 • En priyan yeshuvin pon (എൻ പ്രിയൻ യേശുവിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ)
 • En priyane yeshuve rakshaka (ooh karthave) (എൻ പ്രിയനേ യേശുവേ രക്ഷകാ നിൻ)
 • En priyanenthu manoharanam thanpatha (എൻ പ്രിയനെന്തു മനോഹരനാം തൻപാദമെന്നു)
 • En priyaneppol sundharanay aareyum (എൻ പ്രിയനെ​പ്പോൽ സുന്ദരനായ് ആരെയും)
 • En priyante varavetam aduthu poyi (എൻ പ്രിയന്റെ വരവേറ്റം അടുത്തു പോയി)
 • En rakshaka en divame ninnilayanal (എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ നിന്നിലായ നാൾ)
 • En rakshakanaam yeshuve enne daya (എൻ രക്ഷകനാമെശുവേ എന്നെ ദയയോടു)
 • En rakshakaneshu nathaninnum (എൻ രക്ഷകനേശുനാഥനെന്നും ജീവിക്കുന്നു)
 • En sankadangal sakalavum theernnupoyi (എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലതും തീർന്നുപോയി സംഹാര)
 • En snehithaa en daivame (എൻ സ്നേഹിതാ എൻ ദൈവമേ)
 • En ullam ariyunna naathaa (എൻ ഉള്ളം അറിയുന്ന നാഥാ)
 • En uyirana yeshu -Tamil (എൻ ഉയിരാനെ യേശു എൻ ഉയിരോട് കലന്തു)
 • En yeshu en sangetham en balam (എൻ യേശു എൻ സംഗീതം-എൻബലം ആകുന്നു താൻ)
 • En yeshu enikkay karuthidumpol (എൻയേശു എനിക്കായ് കരുതിടുമ്പോൾ)
 • En yeshu rakshakan en nalla idayan (എൻ യേശു രക്ഷകൻഎൻ നല്ല ഇടയൻ)
 • En yeshuvallaa thillenikkorashrayam bhoovil (എൻ യേശുവല്ല്ലാതില്ലെനിക്കൊരാശ്രയം ഭുവിൽ)
 • En yeshuve en jeevane ennasha ne (എൻ യേശുവേ എൻ ജീവനേ എന്നാശ നീ)
 • En yeshuve pol unnathan arullu (എൻ യേശുവേ പോൽ ഉന്നതൻ ആരുള്ളു)
 • En yeshuve rashaka nalla snehithan (എൻ യേശുവേ രക്ഷകാ നല്ല സ്നേഹിതൻ നീ)
 • En yeshuvin sannithiyil ennum geethangal (എൻ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ)
 • En yeshuvunde koode (എൻ യേശുവുണ്ട് കൂടെ തെല്ലും)
 • Engalukkullai vaasam seyyum-Tamil (എങ്കലുക്കുള്ളെ വാസം സെയ്യും ആവിയാനവരെ)
 • Engane marannidum en priyan (എങ്ങനെ മറന്നിടും എൻ പ്രിയൻ യേശുവിനെ)
 • Engo chumannu pokunnu (എങ്ങോ ചുമന്നു പോകുന്നു? കുരിശുമരം)
 • Engum pukazthuvin suvishesham (എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം ഹാ)
 • Enikayi marichavane (എനിക്കായ് മരിച്ചവനെ)
 • Enikiniyumellaamaay neemathiyuzhiyil (എനിക്കിനിയുമെല്ലാമായ് നീമതിയൂഴിയിൽ)
 • Enikkaay karuthunnavan (pareeksha ente) (എനിക്കായ് കരുതുന്നവൻ)
 • Enikkaay marichavane (എനിക്കായ് മരിച്ചവനെ)
 • Enikkaay svaputhrane thannavan (എനിക്കായ് സ്വപുത്രനെ തന്നവൻ)
 • Enikkaayoru sampathe uyare (എനിക്കായൊരു സമ്പത്ത് ഉയരെ സ്വർഗ്ഗനാടതിൽ)
 • Enikkalla njaan kristhuvinathre (എനിക്കല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനത്രെ അവന്നായിതാ)
 • Enikkanandamunde aanandamunde (എനിക്കാനന്ദമുണ്ട് ആനന്ദമുണ്ട്)
 • Enikkay bhuvil vannu jeevan (എനിക്കായ് ഭൂവിൽ വന്ന് ജീവൻ തന്നു)
 • Enikkay chinthi nin raktham (എനിക്കായി ചിന്തി നിൻ രക്തം)
 • Enikkay karutham ennurachavane (എനിക്കായ് കരുതാമെന്നുരച്ചവനെ എനിക്കൊട്ടും)
 • Enikkay karuthum enne vazhi (എനിക്കായ് കരുതും, എന്നെ വഴി നടത്തും)
 • Enikkay marichavane (എനിക്കായി മരിച്ചവനെ)
 • Enikkay nee marichu en (എനിക്കായ് നീ മരിച്ചു എൻ)
 • Enikkayoruthama sampathe (എനിക്കായൊരുത്തമ സമ്പത്ത് സ്വർഗ്ഗ)
 • Enikkente aashrayam yeshuvathre (എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രേ)
 • Enikkente karthavundallo (എനിക്കെന്റെ കർത്താവുണ്ടല്ലോ)
 • Enikkente yeshu maathram avan (എനിക്കെന്റെ യേശു മാത്രം അവൻ മതിയായവൻ)
 • Enikkente yeshuvine kandaal mathi (എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽമതി ഇഹത്തിലെ)
 • Enikkeshuvundee maruvil (എനിക്കേശുവുണ്ടീ മരുവിൽ എല്ലാമായെന്നുമെന്നരികിൽ)
 • Enikkethu nerathilum (എനിക്കേതു നേരത്തിലും)
 • Enikkini jeevan kristhuvethre (എനിക്കിനി ജീവൻ ക്രിസ്തുവത്രേ മരിക്കിലുമെനിക്കതു)
 • Enikkiniyum ellamai ne mathi uziyil (എനിക്കിനിയും എല്ലാമായ് നീ മതി ഊഴിയിൽ)
 • Enikkoru thuna neeye en priyane (എനിക്കൊരു തുണ നീയെ എൻ പ്രിയനെ)
 • Enikkoru uthama geetham (എനിക്കൊരു ഉത്തമഗീതം)
 • Enikkothasha varum parvatham (എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ)
 • Enikku nin krupa mathiye priyane (എനിക്കു നിൻ കൃപ മതിയേ പ്രിയനേ)
 • Enikku thanalum thangumayen (എനിക്കു തണലും താങ്ങുമായെൻ യേശുനായകാ)
 • Enikku verrillaasha onnumen (എനിക്കു വേറില്ലാശ ഒന്നുമെൻ പ്രിയനെ)
 • Enikkundoru puthan paattupaadaan (എനിക്കുണ്ടൊരു പുത്തൻ പാട്ടുപാടാൻ)
 • Ennaashrayam enneshuvil mathram (എന്നാശ്രയം എന്നേശുവിൽ മാത്രം)
 • Ennaashrayamen yeshuvilaakayaal (എന്നാശ്രയമെൻ യേശുവിലാകയാൽ)
 • Ennaathma naadhanaam en priyan (എന്നാത്മ നാഥനാം എൻ പ്രിയൻ യേശുവേ)
 • Ennaathmanatha enneshuve (എന്നാത്മനാഥ എന്നെശുവേ)
 • Ennaathmave vazhthuka nee (എന്നാത്മാവേ വാഴ്ത്തുക നീ)
 • Ennalum aashrayamam karthavine (എന്നാളും ആശ്രയമാം കർത്താവിനെ)
 • Ennalum sthuthikkanam nam nathane (എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും)
 • Ennamilla nanmakal ennil (എണ്ണമില്ലാ നന്മകൾ എന്നിൽ)
 • Ennantharagavum en jeevanum (എന്നന്തരംഗവും എൻ ജീവനും ജീവനുള്ള ദേവനേ)
 • Ennanudayam irulaanulakil neethi (എന്നാണുദയം ഇരുളാണുലകിൽ)
 • Ennappanishta puthranakuvan (എന്നപ്പനിഷ്ട പുത്രനാകുവാൻ)
 • Ennasha ennumente rakshithavilakayal (എന്നാശ എന്നുമെന്റെ രക്ഷിതാവിലാകയാൽ)
 • Ennathikramam nimiththam murivettavane (എന്നതിക്രമം നിമിത്തം മുറിവേറ്റവനേ)
 • Ennavide vannu cherum njaan mama (എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാൻ മമ കാന്ത, നിന്നെ)
 • Enne anpodu snehippan (എന്നെ അൻപോടു സ്നേഹിപ്പാൻ)
 • Enne ariyan enne nadathan ella nalilum (എന്നെ അറിയാൻ എന്നെ നടത്താൻ എല്ലാ)
 • Enne cherpan vannavane ninte snehathe (എന്നെ ചേർപ്പ‍ാൻ വന്നവനേ നിന്റെ സ്നേഹത്തെ)
 • Enne jayaali aakkeeduvaan (എന്നെ ജയാളി ആക്കീടുവാൻ)
 • Enne kaipidichu nadathunna (എന്നെ കൈപിടിച്ചുനടത്തുന്ന സ്നേഹം)
 • Enne kannunnavanennu vilikate (എന്നെ കാണുന്നവനെന്നു വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ)
 • Enne kanum en yeshuve (എന്നെ കാണും എൻ യേശുവേ)
 • Enne karuthum ennum (aashrayippan) (എന്നെ കരുതും എന്നും പുലർത്തും)
 • Enne karuthunna vidhangal orthal (എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോർത്താൽ നന്ദിയാലുള്ളം)
 • Enne karuthunnaven enne kakkunnaven (എന്നെ കരുതുന്നവൻ എന്നെ കാക്കുന്നവൻ)
 • Enne karuthuvan kakkuvan palippan (എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പ‍ാനേശു)
 • Enne kazhuki shudhekariche ente (എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്റെ)
 • Enne manippan enne snehippan (എന്നെ മാനിപ്പാൻ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ)
 • Enne muttumaayi samarppikkunnu (എന്നെ മുറ്റുമായ് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ)
 • Enne nadathunna vazikale oorthidumpol (എന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ)
 • Enne nadathuvan shakthanallo (എന്നെ നടത്തുവാൻ ശക്തനല്ലോ)
 • Enne nannai ariyunnone (എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നോനെ)
 • Enne nannayi ariyunna oruvan (എന്നെ നന്നായ് അറിയുന്നൊരുവൻ)
 • Enne nin kaiyyileduthu kaathukollenam (എന്നെ നിൻ കൈയ്യിലെടുത്തു കാത്തുകൊള്ളേണം)
 • Enne nithyathayodu adupikunna (എന്നെ നിത്യതയോടു അടുപ്പ‍ിക്കുന്ന)
 • Enne onnu thodumo en naathaa (എന്നെ ഒന്നു തൊടുമോ എൻ നാഥാ)
 • Enne potti pularthunnon ente (എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തുന്നോൻ എന്റെ ഈ മരു)
 • Enne rakshichunnathan thankudennum (എന്നെ രക്ഷിച്ചുന്നതൻ തൻകൂടെന്നും പാർക്കുവാൻ)
 • Enne rakshippan unnatham (draw me nearer) (എന്നെ രക്ഷിപ്പ‍ാൻ ഉന്നതം വിട്ടു മന്നിൽ വന്ന)
 • Enne shakthana kunnavan sakalathinum (എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ സകലത്തിനും)
 • Enne snehicha yeshuve (എന്നെ സ്നേഹിച്ച യേശുവേ)
 • Enne snehikkum enneshuve (എന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്നേശുവേ)
 • Enne snehikkum ponneshuve (എന്നെ സ്നേഹിക്കും പൊന്നേശുവേ)
 • Enne uyarthunna dinam varunnu (എന്നെ ഉയർത്തുന്ന ദിനം വരുന്നു)
 • Enne vazhi nadathunnon (എന്നെ വഴി നടത്തുന്നോൻ എന്നെ വഴി നടത്തുന്നോൻ)
 • Enne veenda nathan karthanakayal (എന്നെ വീണ്ട നാഥൻ കർത്തനാകയാൽ)
 • Enne veenda rakshakente sneham (എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആർക്കുര)
 • Enne veenda sneham kurishile (എന്നെ വീണ്ട സ്നേഹം കുരിശിലെ സ്നേഹം)
 • Enne veendedutha rakshakanaam (എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത രക്ഷകനാം യേശുവേ)
 • Enne veendeduthavan ente (എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവൻ എന്റെ രക്ഷയായവൻ)
 • Enne yaagamaay nalkunnu (എന്നെ യാഗമായ് നൽകുന്നു പൂർണമായ്)
 • Ennenikken dukham theerumo ponnukantha (എന്നെനിക്കെൻ ദുഃഖം തീരുമോ പൊന്നുകാന്താ നിൻ)
 • Ennennum aashrayikkan yogyanay (എന്നെന്നും ആശ്രയിക്കാൻ യോഗ്യനായ് യേശു മാത്രം)
 • Ennennum njaan ninnadima (എന്നെന്നും ഞാൻ നിന്നടിമ നിൻ വകയാം)
 • Ennennum paadi njaan vaazhthidum (എന്നെന്നും പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും)
 • Enneshu nathane ennasha neeye (എന്നേശു നാഥനെ എന്നാശ നീയേ എന്നാളും)
 • Enneshu nathane nin mukham (എന്നേശു നാഥനെ നിൻ മുഖം നോക്കി ഞാൻ)
 • Enneshu poya pathayil pokunnithaa (എന്നേശുപോയ പാതയിൽ പോകുന്നിതാ ഞാനും)
 • Enneshu raajan vegam varum (എന്നേശുരാജൻ വേഗം വരും)
 • Enneshu than vilatheeraa-Yeshuvin sneham (എന്നേശു തൻ വിലതീരാ-യേശുവിൻ സ്നേഹം)
 • Enneshu vannidum ennaasha (എന്നേശു വന്നിടും എന്നാശ ഒന്നിതേ)
 • Enneshu vanniduvaan enne (എന്നേശു വന്നിടുവാൻ എന്നേ ചേർത്തിടുവാൻ)
 • Enneshupoya paathayil pokunnithaa (എന്നേശുപോയ പാതയിൽ പോകുന്നിതാ ഞാനും)
 • Enneshurajante varavu sameepamaay (എന്നേശുരാജന്റെ വരവു സമീപമായ്)
 • Enneshuve aaraadhyane angekkayira (എന്നേശുവേ ആരാധ്യനേ അങ്ങേയ്ക്കായിരമായിരം)
 • Enneshuve en rakshakaa (എന്നേശുവേ എൻ രക്ഷകാ)
 • Enneshuve enneshuve nee thanna (എന്നേശുവേ എന്നേശുവേ നീ തന്നതെല്ലാം)
 • Enneshuve nee aashrayam (എന്നേശുവേ നീ ആശ്രയം എന്നാളുമീ ഏഴയ്ക്ക്)
 • Enneshuve neeyashrayam ennalum (എന്നേശുവേ നീയാശ്രയം എന്നാളും)
 • Enni enni sthuthikkuvaan ennamillaatha (എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപ)
 • Enni enni theratha nanmakal ente (എണ്ണി എണ്ണി തീരാത്ത നന്മകൾ എന്റെമേൽ)
 • Ennil adangatha nin sthuthi (എന്നിൽ അടങ്ങാത്ത നിൻ സ്തുതി)
 • Ennil kaniverum shreeyeshu (എന്നിൽ കനിവേറും ശ്രീയേശു)
 • Ennil manassalivan (എന്നിൽ മനസ്സലിവാൻ എന്നിൽ കൃപയരുളാൻ)
 • Enninium vannagu chernidum njaan (എന്നിനിയും വന്നങ്ങു ചേർന്നിടും ഞാൻ നിന്നരികിൽ)
 • Enniyaal othungidaa (എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങിടാ നന്മകൾ)
 • Ennodulla nin sarvananmakalkkai (എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി ഞാൻ)
 • Ennodulla ninte daya ethra (എന്നോടുള്ള നിന്റെ ദയ എത്ര വലിയത്)
 • Ennodulla yeshuvin sneham (എന്നോടുള്ള യേശുവിൻ സ്നേഹം)
 • Ennu kanamini ennu kanamente raksha (എന്നു കാണാമിനി എന്നു കാണാമെന്റെ രക്ഷാ)
 • Ennu meghe vannidum ente praana (എന്നു മേഘേ വന്നിടും എന്റെ പ്രാണ നായകാ)
 • Ennu nee vannidum en priya (എന്നു നീ വന്നിടും എൻ പ്രിയ യേശുവേ)
 • Ennu nee vannidum ente priya thava (എന്നു നീ വന്നീടുമെന്റെ പ്രിയാ തവ)
 • Ennu njan kanum ninne manuvele (എന്നു ഞാൻ കാണും നിന്നെ മനുവേലേ)
 • Ennu vannidum priya ennu vannedum (എന്നുവന്നീടും പ്രിയ എന്നു വന്നീടും കൺകൾ)
 • Ennu varum eppol varum (എന്നു വരും എ​പ്പോൾ വരും പോയതുപോലെൻ)
 • Ennullam ariyunna natha (എന്നുള്ളം അറിയുന്ന നാഥാ എൻ മനസ്സിൽ)
 • Ennullam ninnilay aazhamam (എന്നുള്ളം നിന്നിലായ് ആഴമാം വിശ്വാസത്താൽ)
 • Ennullame sthuthika nee parane (എന്നുള്ളമേ സ്തുതിക്ക നീ പരനെ-തൻ നന്മകൾക്കായ്)
 • Ennullame sthuthika nee yahovaye (എന്നുള്ളമേ സ്തുതിക്ക നീ യഹോവയെ നിരന്തരം)
 • Ennullilennum vasichiduvan swargga (എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗമണ്ഡപം)
 • Ennum ennennum en udayavan (എന്നും എന്നെന്നും എൻ ഉടയവൻ മാറാതെ)
 • Ennum nallavan yeshu ennum nallavan (എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ)
 • Ennum njaan yeshuve ninakkaayi (എന്നും ഞാൻ യേശുവേ നിനക്കായ് ജീവിക്കും)
 • Ennum padidum njaan nadiyal (എന്നും പാടിടും ഞാൻ നന്ദിയാൽ നാഥനായ്)
 • Ennum unarenam kristhan bhakthane (എന്നും ഉണരേണം ക്രിസ്തൻ ഭക്തനേ)
 • Ente aashrayam yeshuvilaane (എന്റെ ആശ്രയം യേശുവിലാണ്)
 • Ente aashrayam yeshuvilam (എന്റെ ആശ്രയമേശുവിലാം)
 • Ente anpulla rakshakaneshuve (എന്റെ അൻപുള്ള രക്ഷകനേശുവെ ഞാൻ)
 • Ente balamaya karthanen sharanama (എന്റെ ബലമായ കർത്തനെൻ ശരണമതാകയാൽ)
 • Ente bhaaratham unaranam (എന്റെ ഭാരതം ഉണരണം)
 • Ente bhaaratham yeshuve (എന്റെ ഭാരതം യേശുവെ അറിഞ്ഞിടട്ടെ)
 • Ente bharam chumakunnavan yeshu (എന്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ യേശു)
 • Ente bharamirrakki veykkuvaan (എന്റെ ഭാരമിറക്കി വെയ്ക്കുവാൻ)
 • Ente bharangal neengipoyi (എന്റെ ഭാരങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയ്)
 • Ente bhaviyellaamente (എന്റെ ഭാവിയെല്ലാമെന്റ ദൈവമറിയുന്നുവെന്നു)
 • Ente budhimuttukal (എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർത്തിടും)
 • Ente daivam ariyathe (എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ)
 • Ente daivam ariyathe enikkonnum (എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും)
 • Ente daivam ellanalum ananyan (എന്റെ ദൈവം എല്ലാനാളും അനന്യൻ)
 • Ente daivam enne paalikkum (എന്റെ ദൈവം എന്നെ പാലിക്കും)
 • Ente daivam enne pottunnu (എന്റെ ദൈവം എന്നെ പോറ്റുന്നു)
 • Ente daivam mahathvathil ardravani (എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായ്)
 • Ente daivam sagethamay balamay (എന്റെ ദൈവം സങ്കേതമായ് ബലമായ്)
 • Ente daivam sarvashakthanallo (എന്റെ ദൈവം സർവ്വശക്തനല്ലോ)
 • Ente daivam svargga simhasanam (എന്റെ ദൈവം സ്വർഗ സിംഹാസനം തന്നിലെന്നിൻ)
 • Ente daivam vaanil varume (എന്റെ ദൈവം വാനിൽ വരുമേ)
 • Ente daivam valiyadaivam (എന്റെ ദൈവം വലിയദൈവം)
 • Ente daivamennum vishvasthan (എന്റെ ദൈവമെന്നും വിശ്വസ്തൻ തന്നെ)
 • Ente daivathal ellam sadhyam (എന്റെ ദൈവത്താൽ എല്ലാം സാധ്യം ആഴിമേൽ)
 • Ente daivathal ente daivathal (എന്റെ ദൈവത്താൽ(2) നിശ്ചയം അനുഗ്രഹം)
 • Ente daivathe konde (എന്റെ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട്)
 • Ente daivathepol aarumilla (എന്റെ ദൈവത്തെപോൽ ആരുമില്ലാ)
 • Ente janamaayullavare ninnarayil (എന്റെ ജനമായുള്ളവരെ നിന്നറയിൽ)
 • Ente jeevan rakshipanai yeshurajan (എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിപ്പാനായ് യേശുരാജൻ ജനിച്ചു)
 • Ente jeevanam yeshuve (എന്റെ ജീവനാമേശുവേ)
 • Ente jeevanum ellaa nanmayum (എന്റെ ജീവനും എല്ലാ നന്മയും)
 • Ente kanneerellaam thudykkumavan (എന്റെ കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുമവൻ)
 • Ente karthavin vishwasthatha (എന്റെ കർത്താവിൻ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുത്)
 • Ente kuravukal orkkaruthe (എന്റെ കുറവുകൾ ഓർക്കരുതേ)
 • Ente naavil navaganam (എന്റെ നാവിൽ നവഗാനം)
 • Ente naavil puthu paatte (എന്റെ നവിൽ പുതു പാട്ട്)
 • Ente nathan jeevan thannoru (എന്റെ നാഥൻ ജീവൻ തന്നോരു രക്ഷകൻ)
 • Ente nathan ninam chorinjo (എന്റെ നാഥൻ നിണം ചൊരിഞ്ഞോ)
 • Ente neethiman vishvaasathodennum (എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വസത്തോടെന്നും)
 • Ente papabharamellam thernnupoyallo (എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം തീർന്നുപോയല്ലോ)
 • Ente parayaam yahove (എന്റെ പാറയാം യഹോവേ)
 • Ente parayakum yeshu naathaa (എന്റെ പാറയാകും യേശു നാഥാ)
 • Ente prana sakhi yeshuve (arulka arulka) (എന്റെ പ്രാണസഖിയേശുവേ)
 • Ente pranapriya nee ennu vannidum (എന്റെ പ്രാണപ്രിയാ നീ എന്നു വന്നിടും)
 • Ente pranapriyane prathyasha (എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ പ്രത്യാശ കാരണനെ)
 • Ente priyan vanil varari kahalathin dhawani (എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായ് കാഹളത്തിൻ)
 • Ente priyan yeshurajan vanniduvan (എന്റെ പ്രിയൻ യേശുരാജൻ വന്നിടുവാൻ കാലമായ്)
 • Ente priyan yeshurajan vendum (എന്റെ പ്രിയൻ യേശുരാജൻ വീണ്ടും വരാറായി)
 • Ente rajav nee ente santhosham (എന്റെ രാജാവു നീ എന്റെ സന്തോഷം നീ)
 • Ente sahayavum ente sangethavum (എന്റെ സഹായവും എന്റെ സങ്കേതവും)
 • Ente sampathennu cholluvan (എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും)
 • Ente sangkethavum balavum (എന്റെ സങ്കേതവും ബലവും എനിക്കേറ്റം അടുത്ത)
 • Ente saukhyam ange ishdame (എന്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമേ)
 • Ente snehitharum vittu mari poyidum (എന്റെ സ്നേഹിതരും വിട്ടുമാറി പോയിടും)
 • Ente sthuthiyum pattume (എന്റെ സ്തുതിയും പാട്ടുമേ)
 • Ente thathan ariyathe (എന്റെ താതനറിയാതെ അവൻ അനുവദിക്കാതെ)
 • Ente thazchzyil enne ortha daivam (എന്റെ താഴ്ച്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്ത ദൈവം)
 • Ente ullam nandiyaal (എന്റെ ഉള്ളം നന്ദിയാൽ)
 • Ente upanidhiye ente ohariye (എന്റെ ഉപനിധിയേ എന്റെ ഓഹരിയേ)
 • Ente urappulla gopuramaai (എന്റെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരമായ്)
 • Ente vaayil puthu paattu priyan (എന്റെ വായിൽ പുതുപാട്ടു പ്രിയൻ തരുന്നു)
 • Ente yeshu enikku nallavan avanennennum (എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നെന്നും)
 • Ente yeshu enikku sahaayi (എന്റെ യേശു എനിക്കു സഹായി)
 • Ente yeshu jaichavan (എന്റെ യേശു ജയിച്ചവൻ)
 • Ente yeshu mathiyayavan aapathilum (എന്റെ യേശു മതിയായവൻ ആപത്തിലും രോഗത്തിലും)
 • Ente yeshu raajavae (എന്റെ യേശുരാജാവേ)
 • Ente yeshu vakku marathon (എന്റെ യേശു വാക്കു മാറാത്തോൻ ഈ മൺമാറും)
 • Ente yeshuve ente karthane (എന്റെ യേശുവേ എന്റെ കർത്തനേ)
 • Entethellam daivame (എന്റെതെല്ലാം ദൈവമെ)
 • Entha kalathilum entha –Tamil (എന്തകാലത്തിലും എന്ത നേരത്തിലും)
 • Enthanandam enikenthanandam priya (എന്താനന്ദം എനിക്കെന്താനന്ദം പ്രിയ യേശുവിൻ)
 • Enthathishayame daivathin sneham ethra (എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര)
 • Enthekum njan eezhakku (എന്തേകും ഞാൻ ഏഴക്കു നീ)
 • Enthellam vannalum karthavin pinnale (എന്തെല്ലാം വന്നാലും കർത്താവിൻ പിന്നാലെ)
 • Enthen aathmave karthare -Tamil (എന്തെൻ ആത്തുമാവേ കർത്തരെ തുതി)
 • Enthor aanandamee kristheya jeevitham (എന്തോരാനന്ദമീ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ)
 • Enthoraanandam yeshuvin sannidhiyil (എന്തൊരാനന്ദം യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ)
 • Enthoralfutha purushan kristhu (എന്തൊരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹിമ)
 • Enthoranpithappane ippapimel (എന്തോരൻപിതപ്പനേ ഈപ്പാപിമേൽ)
 • Enthorathbhutha purushan (എന്തൊരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു)
 • Enthoru snehamithe ninam (avan thazhchayil) (എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചീടുവാൻ)
 • Enthu kandu ithra snehippaan (എന്തു കണ്ടു ഇത്ര സ്നേഹിപ്പാൻ)
 • Enthu nallor sakhi yeshu papadukham (എന്തു നല്ലോർ സഖിയേശു പാപദുഃഖം വഹിക്കും)
 • Enthu njaan cheyendu yeshunaha (എന്തു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടു യേശുനാഥാ)
 • Enthu njaan pakaram nalkum (എന്തു ഞൻ പകരം നല്കും)
 • Enthu santhosham enthoranandam (എന്തു സന്തോഷം എന്തോരാനന്ദം)
 • Enthu santhosham enthoranandam ente (എന്തു സന്തോഷം എന്തോരാനന്ദം എന്റെ)
 • Enthu santhoshame kaalvari sneham (എന്തു സന്തോഷമേ കാൽവറി സ്നേഹം)
 • Enthulloo njaan daivame (എന്തുള്ളു ഞാൻ ദൈവമേ)
 • Enthulloo njaan enneshuve (എന്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്നേശുവേ)
 • Enthum sadhyamanennullam chollunnu (എന്തും സാധ്യമാണെന്നുള്ളം ചൊല്ലുന്നു)
 • Eppozhanente sodaraa mrithyu (എപ്പോഴാണെന്റെ സോദരാ മൃത്യു വരുന്ന)
 • Eppozhum njan santhoshikkum (എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും-എൻ യേശു എന്റെ)
 • Eriyunna thee samamaam divyajeevan (എരിയുന്ന തീ സമമാം ദിവ്യജീവൻ)
 • Eriyunna theeyulla narakamathil (എരിയുന്ന തീയുള്ള നരകമതിൽ)
 • Ethirkkenam naam (എതിർക്കേണം നാം എതിർക്കേണം)
 • Ethra athishayam athishayame (എത്ര അതിശയം അതിശയമെ)
 • Ethra bhaagyavaan njaan ie loka yathrayil (എത്ര ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ ഈ ലോക യാത്രയിൽ)
 • Ethra ethra kashtangal en jeevithe (എത്രയെത്ര കഷ്ടങ്ങൾ എൻ ജീവിതേ)
 • Ethra ethra sreshdam svarggaseeyon (എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ഠം! സ്വർഗ്ഗസീയോൻ)
 • Ethra nalla mithram yeshu (എത്ര നല്ല മിത്രം യേശു ഖേദഭാരം വഹിപ്പാൻ)
 • Ethra nallvan en yeshu nayakan ethunerathum (എത്ര നല്ലവൻ എൻ യേശുനായകൻ ഏതുനേരത്തും)
 • Ethra nallvan yeshuparan mithra (എത്ര നല്ലവൻ യേശുപരൻ മിത്രമാണെനിക്കെന്നുമവൻ)
 • Ethra nanma Yeshu chythu (എത്ര നന്മയേശു ചെയ്തു തിന്മയൊന്നും ഭവിയ്ക്കാതെ)
 • Ethra saubhagyame ethra santhoshame (എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ)
 • Ethra sthuthichaalum mathiyakumo (എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകുമോ നാഥൻ)
 • Ethra sthuthichalum mathivarilla (എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരില്ല)
 • Ethra suthichaalum mathivarilla (എത്ര സുതിച്ചാലും മതിവരില്ല)
 • Ezhunnallunneshu rajavai (എഴുന്നള്ളുന്നേശു രാജാവായ് കർത്താവായ്)
 • Ezhunnelkka ezhunnelkka (എഴുന്നേൽക്ക എഴുന്നേൽക്ക)
 • Galela enna nattil yesu janagle thottu (ഗലീലാ എന്ന നാട്ടിൽ യേശു ജനങ്ങളെ തൊട്ടു)
 • Gathsamana golgothaa (ഗത്ത്സമന ഗോൽഗോഥാ)
 • Geetham geetham jaya jaya geetham (ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവിൻ സോദരരേ)
 • Ghoshippin ghoshippin (ഘോഷിപ്പിൻ ഘോഷിപ്പിൻ)
 • Gilayadile vaidyane nin thailam (ഗിലയാദിലെ വൈദ്യനേ നിൻ തൈലം)
 • Gogulthaamalayil ninnum (ഗോഗുൽത്താമലയിൽ നിന്നും)
 • Golgothaayile kunjaade (ഗോൽഗോത്തായിലെ കുഞ്ഞാടേ)
 • Ha chinthikkukil paradeshikal (ഹാ ചിന്തിക്കുകിൽ പരദേശികൾ വെറും)
 • Ha en pithave (how deep the fathers) (ഹാ എൻ പിതാവേ നിൻ സ്നേഹം)
 • Ha en saubhaagyathe orthidumpol (ഹാ എൻ സൗഭാഗ്യത്തെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ)
 • Ha enthanandam ha enthu (ഹാ എന്താനന്ദം ഹാ എന്തു മോദമേ)
 • Ha enthinithra thamasam (ഹാ എന്തിനിത്ര താമസം പൊന്നേശു രാജനെ)
 • Ha ethra albutham (Oh What a wonderful) (ഹാ എത്ര അത്ഭുതം അത്ഭുതമേ)
 • Ha ethra bhaagyam (Blessed assurance) (ഹാ എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു ഓർക്കിലെന്നുള്ളം)
 • Ha ethra bhagyamen swargavasam (ഹാ എത്ര ഭാഗ്യമെൻ സ്വർഗ്ഗവാസം)
 • Ha ethra modam en svarggathathan (ഹാ എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ)
 • Ha manoharam yahe ninte (ഹാ മനോഹരം യാഹെ നിന്റെ ആലയം)
 • Ha swarga nathaa (Blessed assurance) (ഹാ സ്വർഗ്ഗനാഥാ ജീവനാഥാ എൻ പ്രിയനാമെൻ)
 • Ha swargaseeyonil en yeshuvin mumpil (ഹാ സ്വർഗ്ഗസീയോനിൽ എൻ യേശുവിൻ)
 • Halleluyah (3) amen (ഹല്ലേലുയ്യാ (3) ആമേൻ)
 • Halleluyah Halleluyah Halleluyah Amen (ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ആമേൻ)
 • Halleluyah divathinum (ഹല്ലേലുയ്യാ ദൈവത്തിനും ഹല്ലേലുയ്യാ)
 • Halleluyah geetham padum (ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതം പാടും ഞാൻ)
 • Halleluyah jayam halleluyah (ഹല്ലേലുയ്യാ ജയം ഹല്ലേലുയ്യാ)
 • Halleluyah padidaam maname (ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടാം മനമേ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടാം)
 • Halleluyah rakthathaal jayam jayam (ഹാലേലുയ്യാ രക്തത്താൽ ജയം ജയം യേശുവിൻ)
 • Halleluyah sthuthi nalthorum (ഹല്ലേലുയ്യ സ്തുതി നാൾതോറും നാഥനു നന്ദിയാൽ)
 • Halleluyah sthuthi paadidum njaan (ഹല്ലേലൂയ്യാ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ)
 • Halleluyah sthuthigetham ente navil (ഹല്ലേലുയ്യ സ്തുതിഗീതം എന്റെ നാവിൽ പുതുഗീതം)
 • Halleluyah thank you Jesus (ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ)
 • He rakshayaam divya snehakadale (ഹേ രക്ഷയാം ദിവ്യ സ്നേഹകടലേ)
 • Heena manu jananm edutha Yeshu rajan (ഹീനമനുജനനമെടുത്ത യേശുരാജൻ നിൻ സമീപേ)
 • Hridayam nurungi nin sannidiyil (ഹൃദയം നുറുങ്ങി നിൻ സന്നിധിയിൽ)
 • Hridayam thakarnnu njaan (ഹൃദയം തകർന്നു ഞാൻ നിൻ സന്നിധിയിൽ)
 • Malayalam Song Lyrics (E-H)
  Tagged on: