Download Andhra Kraistava Keertanalu (300KB – October 26, 2017)

Following is the list of  Song Lyrics from  “Andhra Kraistava Keertanalu” available for use with VerseVIEW 6. It is a collection of about 680 song lyrics. Special thanks to Probodh and Samson Sandeep from Wesley Church for helping create this lyrics database for VerseVIEW.

1 అన్ని కాలం 406 మనసు నిచ్చ
10 ఎంత ప్రేమ 407 ప్రీతిగల మ
100 పాపల్ హోసన 408 యేసూ, యాత్
101 నా యాత్మ న 409 మా శ్రమ లన
102 మమున్ సృజి 41 మేలుకొనరే
103 నమస్కరింప 410 అలసటపడ్డ న
104 వినరే యో న 411 ఓ దేవ నేను
105 రారె గొల్ల 412 కొండల తట్ట
106 వచ్చిగాబ్ర 413 నీవు తోడై
107 ఉదయించినాఁ 414 నీవే నా ప్
108 కొనియాడఁ ద 415 ఓ దేవా నన్
109 చింత లేదిఁ 416 నాధ యేసు న
11 చూచుచున్నా 417 నాకై చీలిన
110 పుట్టె యేస 418 ముక్తిఁ గన
111 ఱేఁడు మెస్ 419 యేసూ నా యా
112 రక్షకుండుద 42 తెల్లవారిన
113 సంతోషించుఁ 420 యేసు కరుణ
114 జ్ఞాను లార 421 శరణుఁ జొచ్
115 గీతములు పా 422 యెహోవ నా క
116 రారె చూతుమ 423 సర్వశక్తుఁ
117 యేసునాధుని 424 శరణు శరణు
118 మేము వెళ్ల 425 నాధా! సముయ
119 లోకమంతట వె 426 నా రక్షకున
12 దేవ సంస్తు 427 యేసూ, నా ప
120 చూడరే మాఱే 428 ఓ దివ్యకాం
121 శ్రీ యేసుం 429 నడ్పుమీ, మ
122 లాలిలాలి ల 43 శ్రీ యేసు
123 ఇశ్రాయేలీయ 430 జీవమార్గము
124 నాదు ప్రాణ 431 ఆహా నాకేమా
125 నీ సమాధానమ 432 యేసు, మమ్మ
126 ఓ సద్భక్తు 433 యేసు నామం
127 దూత పాట పా 434 యేసు భక్తవ
128 శుద్ధరాత్ర 435 యెహోవా మా
129 శ్రీ రక్షక 436 నీదు సన్ని
13 నా కాలగతు 437 రమ్ము శ్రీ
130 క్రైస్తవుల 438 విమల హృదయ
131 హాయి, లోకమ 439 సంపూర్ణ పర
132 రండి పాడ ద 44 సకల జగజ్జా
133 ఓ బెత్లెహే 440 తనువు నా ద
134 వేకువచుక్క 441 నావన్ని యం
135 రండి సువార 442 జీవితాంతము
136 యేసు నామామ 443 శ్రీ యెహోవ
137 యేసు నామ మ 444 జ్యోతిగ మమ
138 యేసు నామమే 445 నేను నీ వా
139 యేసే, భగవన 446 యేసు! నా స
14 నాకేమి కొద 447 సృష్టిపితా
140 యేసు నీ నా 448 కొనుము మా
141 వరనామమే శర 449 నీ చిత్తం
142 శ్రీ యేసు 45 వేఁడెద నాద
143 రారాజగు యే 450 నాదు ప్రాణ
144 క్రీస్తే స 451 సర్వచిత్తం
145 నీవేయని నమ 452 సమృద్ధి జీ
146 క్రీస్తేసు 453 సంపూర్ణ జీ
147 నాయేసు నామ 454 నే నీవాఁడన
148 యేసు నామము 455 యేసుసామి న
149 దేవుని ప్ర 456 సంతసంబున వ
15 యెహోవా నా 457 శ్రీ యేసున
150 వినరె మనుజ 458 ప్రభు సేవ
151 అందమైన క్ర 459 ఎవరు క్రీస
152 కనరె యేసున 46 ప్రభువా ని
153 నేర్చుకొనర 460 చాటుఁడి శు
154 ఎవరు భాగ్య 461 ఆత్మలను సం
155 వినరయ్య నర 462 జయప్రభు యే
156 ఏలాటివాఁడో 463 భారమైనది స
157 యేసు వస్త్ 464 యెహోవయే నా
158 సీయోనుకన్య 465 లెమ్ము తేజ
159 ద్రాక్షావల 466 కఱుణాయుతం
16 యెహోవా నా 467 రేపు మాపు
160 ఇదిగో శుభద 468 పాపము వలనఁ
161 వింతగల మా 469 జాగ్రత జాగ
162 అన్నా మన య 47 లేచి స్తుత
163 ఇడుగో గొఱ్ 470 చాటించుఁడి
164 ఈయనా యేసు 471 ఓడ్డుచేరి
165 ఈలాటిదా యే 472 వారు భాగ్య
166 యేసురాజు న 473 వద్దు మనస
167 ఓ వింత! నా 474 యేసుని కొర
168 పరమ రక్షక 475 వారె మంచి
169 పాపి కాశ్ర 476 యేసుని సేవ
17 యెహోవా భజన 477 ఏది నా విశ
170 యేసుక్రీస్ 478 విసుకదే ప్
171 యేసూ నన్ను 479 ఇందులేదు న
172 యేసుక్రీస్ 48 స్తోత్రము
173 యేసుని ప్ర 480 లోకము వారె
174 యేసువంటి ప 481 చాలును లోక
175 ఏమి లేదు స 482 పదరే సోదరు
176 శ్రేష్ఠుఁడ 483 పరదేశుల మో
177 యేసు శిష్య 484 పోపోవే యో
178 ఆ యంధకారంప 485 సకలేంద్రియ
179 నా యన్న రా 486 పైనమై యున్
18 కూడికొని య 487 పరదేశి, పు
180 మనస యేసు మ 488 ఘనమైన క్రీ
181 రాజులకు రా 489 మనసానందముఁ
182 ఎంతో దుఃఖమ 49 వినవే నా వ
183 సిలువను మో 490 మా యేసు క్
184 ఏమాశ్చర్యమ 491 యేసును చూచ
185 అపు డర్చకా 492 వేచియుంటిన
186 ఏ పాప మెఱు 493 జీవము పోవగ
187 పాపులయెడ క 494 నిదురఁ బోయ
188 చూడరే క్రీ 495 మరణమునకు వ
189 వందనం నీకే 496 లేచు దినము
19 చూడ గోరెద 497 అంత్య దినమ
190 ఆహా యెంతటి 498 యేసుని చేత
191 ఎంతో వింత 499 రవికాంతిని
192 ఐదు గాయము 5 నీతిగల యెహ
193 చూడరే సిలు 50 దేవ నీకు స
194 యేసునాధుని 500 సద్భక్తితో
195 ఎన్నఁడు గా 501 శృంగార ద్వ
196 ఆహా మహాత్మ 502 ఎంతో శృంగా
197 అయ్యో నాదగ 503 పరములోన బర
198 సిలువే నా 504 పరిశుద్ధి
199 సిరులెల్ల 505 పరిశుద్ధం
2 గానముఁ జేయ 506 మహిమ మహిమ
20 పరిశుద్ధ ప 507 పరమేదేశ మి
200 చేడియలు గు 508 విందు పరమం
201 కలవరి మెట్ 509 చక్కని పరల
202 కల్వరి గిర 51 దినము గతియ
203 ఎందుఁబోయెద 510 దేవదేవుని
204 సిలువలో వ్ 511 ఏదియది యేద
205 ఏమి నేరంబు 512 స్వంతత్ర ర
206 కరుణసాగర వ 513 శృంగార దేశ
207 ఎంత గొప్ప 514 దేవర బ్రోవ
208 హర్షమే యెం 515 ప్రభువుగన్
209 నా కొఱకుఁ 516 యేసుక్రీస్
21 త్రిత్వమై 517 యెహోవ యందు
210 గాయంబుతో న 518 నేనును నా
211 సిల్వయొద్ద 519 రమ్ము రమ్మ
212 మహాత్ముఁడై 52 ఆకాశంబు భూ
213 మరణమున్ జయ 520 ఎంతో రమ్యం
214 రండు విశ్వ 521 యేసుతో ఠీవ
215 సుదతులార మ 522 మేలుకొని య
216 విజయంబు వి 523 దేవాది దేవ
217 హలెలూయ యని 524 భార్త క్రై
218 యేసు లేచెన 525 దానియేల్వల
219 క్రీస్తు ల 526 యేసువలె ఇల
22 వ్యోమ సింహ 527 ఓ క్రైస్తవ
220 యేసు పునరు 528 బాలకా నీ వ
221 యేసు సమాధి 529 శ్రీ యేసుర
222 క్రీస్తు న 53 ఈ సాయంకాలమ
223 క్రీస్తు ప 530 ఓ క్రీస్తు
224 ఇదిగో నా శ 531 రేగత్వరపడక
225 పరమ ప్రభో 532 చేతులెత్తి
226 మేఘంబుపై న 533 చిన్నబిడ్డ
227 కోలాహలముగఁ 534 జయం జయం హల
228 నా(డు వచ్చ 535 బాలకుల విన
229 మహిమతో మన 536 రాజా నా దే
23 ఎటుల నీకు 537 యేసునాధా ర
230 అయ్యో యిది 538 పిల్ల నైన
231 ఓహోహో మా య 539 దేవ కావవే
232 కోప దినము 54 నా యేసూ, ఆ
233 వచ్చును క్ 540 దేవకావవే ర
234 యేసు వచ్చె 541 ఒక్క మనుజు
235 ప్రభు పునర 542 వారు ధన్యు
236 రాజాధి రాజ 543 అనుకరించెద
237 పరిశుద్ధాత 544 తండ్రి వంట
238 దైవాత్మా ద 545 హల్లెలూయ న
239 ఆత్మా నడుప 546 ఆ చిన్న వా
24 భూమండలము ద 547 యేసుబోలి మ
240 శ్రీ యేసు 548 దేవపుత్రుల
241 దివ్య పావన 549 ఏ దేశస్థుల
242 దైవాత్మ పర 55 ప్రొద్దు గ
243 పరిశుద్ధాత 550 కల్వరియున్
244 పరిశుద్ధాత 551 కన్యా గర్భ
245 రమ్ము రమ్మ 552 బాల యేసుని
246 పరిశుద్ధాత 553 చిన్న పరలో
247 పరిశుద్ధాత 554 చిన్నవారి
248 పరిశుద్ధాత 555 ఆశీర్వాదము
249 రమ్ము పరిశ 556 నే బీద చిన
25 పరలోకమున న 557 “ప్రకాశించ
250 పరిశుద్ధాత 558 యేసు నన్ను
251 వినరే యపోస 559 మంగళము క్ర
252 దేవుఁ డిచ్ 56 రాత్రియయ్య
253 దేవుని గ్ర 560 ప్రభు మార్
254 ప్రభువా పం 561 కోరుకొని య
255 సుఖ మిచ్చె 562 కానాపురంబు
256 మమ్ముఁ ప్ర 563 మానవుల మేల
257 శ్రీ వినోద 564 దేవర నీ దే
258 యెహోవ పురి 565 మానవ జ్ఞాన
259 యేసు దేహము 566 ఏదేన్ వనంబ
26 రండి యుత్స 567 దేవా, మా గ
260 ఎల్ల సోదరు 568 దీవించు దే
261 సమకూర్చుము 569 ఇలఁ పుచ్చు
262 ప్రభుక్రీస 57 ఓ రక్షకా,
263 సంఘ శిరసై 570 ఇయ్యుడి మీ
264 ఈ సంఘం పున 571 దశము భాగము
265 దేవుని సీయ 572 స్తుతియు మ
266 ఘన యెహోవా 573 దాతృత్వమున
267 ఎంతో సుందర 574 ఇచ్చునట్టి
268 పరిశుద్ధాత 575 సంతోషముతో
269 అడుగుచున్న 576 మేమిచ్చు క
27 కలుగునుగాక 577 పరమ తండ్రి
270 దీవెనల నిడ 578 నీ ధనము నీ
271 వినరే నరుల 579 ఏది సఖుడ య
272 దేవా శిశువ 58 ఇది యెహోవా
273 యే సొసంగె 580 సార్వజగతిక
274 ఆచరించుచున 581 కోఁత యజమాన
275 రండి రండి 582 నుతి సేయను
276 మనస! యాత్మ 583 యెహోవ సన్న
277 ఓ దయానిలయా 584 స్తుతియింత
278 జీవాహారము 585 ఈ గుడియందు
279 దేవా దీవిం 586 యెహోవా నీ
28 మహిమ సర్వో 587 ఆలించు మా
280 చేరి భుజియ 588 సుఖులారా స
281 మానవుఁడవై 589 మన దేశంబున
282 మన యేసు మర 59 సుక్షేమ శు
283 స్తోత్రార్ 590 పరలోక భూలో
284 యేసూ, నిన్ 591 త్ర్యేక దే
285 శ్రీ రాజిల 592 విశ్వాకాశమ
286 గ్రీన్లాండ 593 యేసువ జయము
287 శ్రీయేసు ర 594 యేసుప్రభువ
288 శుభవార్త వ 595 మనోవిలసితం
289 ఇఁక నేమి గ 596 సిలువేకదా
29 పాహిలోక ప్ 597 ఎంతో ఘనమగు
290 ఎందుకు మఱచ 598 మద్యపాన ప్
291 ధరణిలోని ధ 599 పరమ వైద్యు
292 నిజముగాఁ ప 6 భీకరుండౌ మ
293 పాపులకు సఖ 60 గొప్ప దేవ
294 యేసునే సేవ 600 ధ్యానింప న
295 మన మొదటి త 601 వందనం బొనర
296 నమ్మరె నరు 602 ఘనదేవ ప్రి
297 యేసు క్రీస 603 క్రొత్త యే
298 రండి యేసున 604 దైవప్రేమ మ
299 యేసు నాథ క 605 స్తోత్రము
3 యేసు నాయకు 606 స్నేహంపు బ
30 మా యేసు క్ 607 ముందు కందర
300 రారె యేసున 608 దేశసేవఁజేస
301 రారో జనులా 609 జనగణ మన అధ
302 యేసుని సుచ 61 ఘనుఁడైన యె
303 పోయెఁగ పోయ 610 ప్రభువా మమ
304 వినరే యేసు 611 మహిమ నొప్ప
305 రండి మానవు 612 కలుగుఁగాక
306 పాపినినేనన 613 దీవెనతో సె
307 హే ప్రభుయే 614 పంపుము దేవ
308 పాపకూపమునం 615 మా దేవునకు
309 దారుణ మగు 616 కర్తా మమ్మ
31 ఓ ప్రభుండా 617 మేళ్లన్ని
310 హృదయమనెడు 618 పితృ పుత్ర
311 జను లందఱు 619 పితా, సుతా
312 మహా వైద్యు 62 గతకాలములయం
313 త్రాహి మాం 620 స్తోత్రించ
314 దేవ! దీనపా 621 యెహోవ నిన్
315 ఉన్నపాటున 622 ప్రియమైనట్
316 దిక్కులేని 623 క్రీస్తు స
317 పాపము దలఁచ 624 దేవుండవైన
318 పాపినయ్యా 625 ఆత్మ! శృంగ
319 ఎఱింగి యెఱ 626 దేవుండు ప్
32 దహన బలి నీ 627 అంధుడా రావ
320 యేసు విభున 628 ఆనందమానంద
321 ఆదరింపుము 629 దేవుని వార
322 శరణు నా యే 63 పరిమపురి క
323 రావయ్య యేస 630 ఆనంద యాత్ర
324 ఏ ముఖాంబుత 631 ఆనందం ఆనంద
325 నన్ను దిద్ 632 ఇదిగో నీ ర
326 నమ్మితి నయ 633 ఇదియే సమయం
327 దేవ నీవు న 634 ఈ జీవిత ఈత
328 పాప పశ్చాత 635 ఎల్ల వేళలం
329 పాపిని కృప 636 ఎవని అతిక్
33 యెహోవ గద్ద 637 ఎంతజాలి యే
330 ఖండింపవలెన 638 ఎంతదూరము మ
331 మనసా వినవే 639 ఎందుకో నన్
332 అపరాధిని య 64 ఎంత ప్రేమి
333 పశ్చాత్తాప 640 ఆహా..ఆ…అ
334 ఉన్నట్టు న 641 ఓ యేసు నీ
335 ఓ యేసు, రక 642 ఓ సంఘమా సర
336 యేసు, నీదు 643 కఠిన హృదయమ
337 తన యక్రమము 644 కల్వరిలోని
338 యేసుఁడు రా 645 కుమ్మరీ ఓ
339 ఎంత పాపి న 646 క్రైస్తవకర
34 సర్వేశా! ర 647 క్రైస్తవుం
340 సిల్వ చెంత 648 కృపామయుడా
341 డాగు నేది 649 గగనము చీల్
342 నాకై చీల్చ 65 దేవుని గొప
343 ఇమ్మానుయేల 650 గీతం గీతం
344 పరమ రాజ్యమ 651 చూడుము గెత
345 హా! యానంద 652 జయ జయ యేసు
346 యేసు నావాడ 653 జయ విజయమని
347 ఆనంద మగు మ 654 జీవితమంత న
348 నా కింత ప్ 655 తరతరాలలో,
349 సంతోషింపరె 656 దయచేయుము ప
35 ఇన్నాళ్లు 657 దేవుడు మనక
350 నా యేసు! న 658 దేవునికి స
351 నీ కన్న ని 659 దేవుని స్త
352 వెలుగును ర 66 దైవ ప్రేమ
353 నేను క్రీస 660 దొరకుతావుర
354 దాపుఁజేరుచ 661 నడిపించు న
355 యేసుని జేర 662 నమ్మవద్దు
356 సాక్ష్య మి 663 నరకమనునది
357 ఇతరుల సాక్ 664 నాదు జీవమా
358 సిలువ సైని 665 నా నిమిత్త
359 వీరుల మయ్య 666 నా ప్రాణప్
36 సర్వాద్భుత 667 నా ప్రియ య
360 యేసు క్రీస 668 నా సంకటంబు
361 యేసుప్రభుక 669 నీ చేతితో
362 క్రీస్తు య 67 శాశ్వతుడా!
363 ఓ యేసు భక్ 670 నే యేసుని
364 నా యాత్మ! 671 యేసు చాలున
365 లేలెమ్ము క 672 పాడెద దేవ
366 ఏల చింత యే 673 ప్రజలమే వే
367 దేవా! వెంబ 674 ప్రభు ప్రే
368 భయమేల క్రై 675 ప్రభు యేసు
369 శోధనకు మీర 676 ప్రభువా! న
37 మాకర్త గట్ 677 ప్రేమామృత్
370 నా దేవ ప్ర 678 ప్రియయేసు
371 జీవితంబు ఘ 679 మణులు మాణి
372 ఓ మా తండ్ర 68 ఘన భవ దుపక
373 దాసుల ప్రా 680 మధురం మధుర
374 పరమ నందుండ 681 మార్గము చూ
375 ఆలించు దేవ 682 యెహోవా నా
376 దేవా సహాయమ 683 రమ్మనుచున్
377 నన్ను ఁ గన 684 రమ్ము! నీ
378 కఱుణాపీఠము 69 సర్వదేశముల
379 యేసు పరలోక 7 సన్నుతింతు
38 కృపగల దేవు 70 దేవ కుమారా
380 నా యేసు నా 71 నీవు నా దే
381 నిన్ను నేన 72 మంగళముఁబాడ
382 విన రమ్ము 73 మంగళమే యేస
383 ప్రార్థన వ 74 వందనమే యేస
384 ఓ ప్రార్థన 75 మంగళంబని ప
385 యేసు, నీ స 76 క్రీస్తుయే
386 ఆశీరవంబు ల 77 విజయగీతముల
387 రక్షకా, నన 78 యేసు భజనయే
388 విశ్వాసముత 79 శ్రీ యేసున
389 విశ్వాస ఫల 8 సర్వ శక్తు
39 నృపా! విమో 80 యేసుని భజి
390 సందియము వీ 81 భజనచేయుచు
391 విశ్వాసమే 82 యేసుభజనసేయ
392 ఓ దేవ రక్ష 83 రారే మన యే
393 నీ చరణములే 84 ఇదిగో నీతి
394 ఎందు కే చి 85 చేరికొల్వు
395 మనమీ మనుమీ 86 ఏమి నేను స
396 దేవ దాసపాల 87 సర్వ లోక స
397 ఎన్నడు నెడ 88 నమో యేసునా
398 జీవమా చింత 89 వందనమయ్యా
399 భయము నొందక 9 ప్రబలముగనే
4 దేవా దివ్య 90 క్రీస్తునా
40 శుద్ధి, శు 91 నా రక్షకా
400 యేసునాధుని 92 యేసు పదాంబ
401 వెరువనేల మ 93 దేవాత్మ జయ
402 దినదినముకు 94 సమానులెవరు
403 పాడుదును క 95 యేసు క్రీస
404 జడియకుము న 96 దేవుని నీత
405 దేవుఁడే నా 97 శ్రీ రక్షక
98 సుందర రక్ష
99 స్తుతి స్త

 

Andhra Kraistava Keertanalu